Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Forty w Piątnicy

Historyczne Forty w Piątnicy

Forty w Piątnicy Poduchownej – trzy potężne forty połączone systemem wałów i fos w zespół o nazwie „Główna Osłona”, są fragmentem XIX-wiecznych umocnień Twierdzy Łomża.

Twierdza Łomża
– carska twierdza, budowana od 1897 do 1909 roku jako ochrona terenów graniczących z Prusami Wschodnimi, a zwłaszcza strzegąca przeprawy przez Narew i Łomży – ówcześnie stolicy guberni, przez którą przebiegały ważne szlaki komunikacyjne.

Twierdza Łomża miała stać się jednym z punktów rozległego rejonu wypadowego zawartego między liniami: Modlin-Warszawa-Dęblin; Dęblin-linia Wieprza-Płock- Włodawa i Modlin-Zegrze-Pułtusk-Różan-Ostrołęka-Łomża-Osowiec.

Pięć fortów twierdzy zaczęto budować w 1887 roku, w formie twierdzy okrężnej. Były to pierwotnie ziemne reduty: dwie (nr IV i V) na lewym brzegu Narwi, koło Łomży, a trzy (nr I, II i III) na prawym brzegu, wokół miejscowości Piątnica. Głównym budowniczym był generał Aleksiej Szoszin.

Pięć fortów twierdzy zaczęto budować w 1887 roku. Były to najpierw ziemne reduty, następnie 3 forty w Piątnicy rozbudowano, między innymi dodając elementy betonowe. Forty w Piątnicy pierwotnie oznaczono numerami 1 (wschodni), 2 (środkowy) i 3 (zachodni), a następnie przemianowano, zgodnie z rosyjskim alfabetem, na A, B, W.

W odróżnieniu od klasycznych twierdz fortowych obiekty w Piątnicy połączono w ciągły pas obrony, z wałami, fosami, osłoniętą drogą do szybkiego przerzutu wojsk i zaopatrzenia, a także ze schronami biernymi i bojowymi. Ponadto planowano budowę nowych fortów, wysuniętych na przedpole Twierdzy – „Kalinowo”, „Rządkowo”, „Czarnocin”, „Jeziorko” i „Budy”. Głównym budowniczym był generał Aleksiej Szoszin[w innych językach]. Prawdopodobnie rozbudowa nie wyszła poza fazę planowania, a w roku 1909 twierdza została skasowana.

W 1939 roku Wojsko Polskie wzmocniło fortyfikacje, budując na wałach 12 małych schronów ze stanowiskami broni maszynowej. Umocnienia w Piątnicy były głównym punktem oporu polskich wojsk podczas bitwy pod Łomżą, będącej jedną z bitew kampanii wrześniowej 1939.

Fortyfikacje w Piątnicy stanowiły nowoczesny, jednolity kompleks obronny, ze zwielokrotnionym pokryciem ogniem przedpola, zwłaszcza dróg prowadzących do Łomży. Poszczególne forty miały indywidualny, asymetryczny narys.

advanced divider

Legenda

  Dokąd sięgamy pamięcią, od powstania fortów w Piątnicy do dnia dzisiejszego nikt nie wyjaśnił wszystkich ukrytych tajemnic…

Zwiedzając forty w ich obecnym stanie łatwo zauważymy, że brak tu kontynuacji podziemnych ciągów komunikacyjnych pomiędzy wszystkimi obiektami. Wydaje się logicznym, że poterny powinny zapewniać funkcje operacyjne w dowodzeniu i bezpieczną łączność ze wszystkimi stanowiskami bojowymi.

Były żołnierz 33 pułku piechoty z Łomży, który pełnił służbę wojskową
w kompanii łączności stacjonującej w Forcie II, twierdzi, że koszary ze względu na bezpieczeństwo miały podziemne połączenia ze wszystkimi obiektami fortecznymi. I nie tylko. Fort II- jako centralny, w którym znajdowało się stanowisko dowodzenia przyczółkiem mostowym „Łomża” – był połączony podziemnymi korytarzami z fortami flankowymi, Fortem I i Fortem III. Osobiście miał on dostęp i przebywał w korytarzu biegnącym ( pod drogą Łomża- Stawiski) do Fortu III. Z korytarza były wejścia do obszernych pomieszczeń – dwie kondygnacje w dół. Szczególnie w pamięci utkwiła mu duża sala odpraw służbowych. Były także magazyny broni i amunicji, a także sale żołnierskie do ukryć w przypadku oblężenia fortu i prawdopodobnie Zapasowe Stanowisko Dowodzenia.

Z kolei są tacy mieszkańcy Łomży i Piątnicy, którzy świadczą, że ich dziadowie i pradziadowie twierdzili, że Forty w Piątnicy są połączone tunelem, biegnącym pod Narwią, z miastem Łomża. A konkretnie i tu istnieją dwie wersje: 1) z klasztorem Ojców Kapucynów lub 2) z kościołem popijarskim na skarpie przy ul. Zjazd (obecnie stoi tam hotel „Polonez”)

Takie rozwiązanie wydaje się być karkołomnym wykonawczo, lecz jeśli się uwzględni ówczesną myśl inżynierską – pionierska w Europie, której widocznym świadectwem są zachowane przez stulecie poterny i ściany doskonale zaizolowane, odwodnione i suche nawet obecnie….

A także jeśli przypomnimy fakt historyczny, że przecież pierwszą siedzibą Gubernatora Łomżyńskiego był klasztor OO. Kapucynów, zlikwidowany nakazem cara w drugiej połowie XIX wieku…..

ieprawdopodobne staje się możliwym!

A oto w połowie lat 90 – tych pojawia się sensacyjna informacja związana z tajnymi działaniami prowadzonymi podczas II wojny światowej. Polscy inżynierowie i matematycy, żołnierze podziemnej Armii Krajowej konstruują maszynę potrafiącą rozszyfrować tajne depesze niemieckie i nazywają ją „ENIGMA”. Niemcy byli pewni, że ich kod zastosowany w najtajniejszych szyfrowanych meldunkach i rozkazach jest całkowicie bezpieczny.
I rzeczywiście, ośrodki wywiadowcze państw wielkiej Koalicji nie mogły długo uporać się z tą tajemnicą, aż do czasu kiedy wywiad wojskowy AK przekazuje Centrali Brytyjskiego Wywiadu polski wynalazek, klucz rozszyfrowujący „Enigmę”.

I oto sensacja… 

Tajną depeszę zawierającą tajemnicę „Enigmy”, drogą radiową przekazują Polacy z ….Fortów w Piątnicy!  Wysłana z fortu II lub fortu III, ze względu na dogodne do propagacji fal radiowych ukształtowanie terenu oraz uśpione w tym regionie i czasie kontrwywiadowcze służby hitlerowskie. Jeśli nawet była to jedna z dróg dotarcia do Anglii lub też jedna z prób albo plan awaryjnego działania, to i tak ocieramy się mimochodem o sensacyjną tajemnicę, którą skryły forty.

Słownik terminologiczny:

Bark fortu – bok fortu

Bateria artyleryjska – stanowisko artyleryjskie otwarte lub skazamatowane

Betonowe kopuły obserwacyjne – były to także stanowiska ogniowe karabinów maszynowych, wykorzystane (wraz z rowami strzeleckimi) szczególnie w działaniach II wojny światowej

Betonowe schrony pogotowia w wale czołowym fortu – umieszczone są na dziedzińcu fortecznym w pobliżu stanowisk ogniowych. Służyły do przechowywania dział fortecznych i ich załóg. Miały wyjścia na wały zabezpieczone przed ogniem przeciwnika tzw. przelotniami oraz połączone poternami z kaponierami w dnie fosy.

Czoło fortu– odcinek na ogół prosty narysu fortu położony od frontu, od strony przedpola.

Droga fortowa – brukowana droga łącząca od wewnątrz forty ze sobą i z innymi elementami twierdzy.

Droga wałowa – wewnętrzna część korony wału bojowego służąca do przemieszczania się wzdłuż przedpiersia i zakładania ewentualnych stanowiska artyleryjskich.

Dziedziniec fortu – względnie płaski teren we wnętrzu fortu otoczony wałem bojowym

Esplanada -teren na zewnątrz fortyfikacji pokryty jej ostrzałem artyleryjskim.

Fort – samodzielny obiekt obronny w zasadzie z XIX w i początku XX wieku, na rzucie pieciobocznym lub nieregularnym złożony z wału bojowego z fosą i skazamatowanych budowli, najczęściej koszar, schronów pogotowia i potern, nieraz magazynów.

Fosa – wykopane obniżenie terenu, rodzaj szerokiego rowu, stanowiące przeszkodę na zewnątrz wału bojowego.

Galeria kontrminowa lub przeciwminowa –  w przeciwskarpie fosy murowan lub betonowa galeria z zaczątkami kanałów kontrminowych służących do przeciwpodkopów do walki poziemnej w przypadku wykonywanych przez nieprzyjaciela podkopów minowych dla wysadzenia fortu.

Kaponiera – przykryta budowla fortyfikacyjna o różnej konstrukcji, wykorzystywana do prowadzenia ostrzału skrzydłowego lub skośnego w dwóch różnych kierunkach.

Kaponiery występują w różnych formach i posiadają różne przeznaczenie. Jest to:

–stosowana w fortyfikacji bastionowej budowla ziemna postawiona w poprzek rowu jako przejście zakończone na obu końcach wałami, służąca do prowadzenia ognia wzdłuż rowu fortecznego, a także do skrytego wyjścia na zewnątrz z twierdzy

–budowla drewniana, murowana lub betonowa ukryta w przeciwskarpie lub skarpie na załamaniach wału (fortu, bastionu)

Prowadzono z niej ogień wzdłuż fosy w obu kierunkach. Kaponiera była połączona z wnętrzem obiektu (twierdzy, fortu) przejściem (poterną) pod wałem, w przypadku konstrukcji przeciwskarpowej także dnem rowu. Ponieważ kaponiera jest dziełem służącym do prowadzenia ognia w dwóch kierunkach, nieprawidłowe jest sformułowanie „podwójna kaponiera”. Budowlę służącą do prowadzenia ognia wzdłuż rowów fortecznych lub międzypól w jednym kierunku nazywamy półkaponierą.

–budowla forteczna służąca do ostrzeliwania podejść, międzypól lub szyi dzieła, zazwyczaj przylegająca do wału twierdzy lub fortu (w tym znaczeniu nazwa była używana głównie w fortyfikacji rosyjskiej).

Kojec przeciwskarpowy – były to schrony umożliwiające prowadzenie ognia wzdłuż rowu w dwu kierunkach (kojec podwójny – kaponiera) lub tylko w jednym kierunku, wówczas nazywano taki schron kojcem pojedyńczym (półkaponierą).

Koszary szyjowe – koszary znajdujące się w szyi fortu ( z tyłu fortu), z reguły przystosowane do obrony, często opatrzone kaponierą wewnętrzną (szyjową).

Kryta droga – droga na zewnątrz fosy, osłonięta stokiem.

Ławka strzelecka – próg ziemny przy podpiersiu umożliwiający prowadzenie ognia z broni ręcznej.

Międzypole -teren ostrzału między fortami.

Poterna– podziemny chodnik komunikacyjny

Przeciwskarpa – zewnętrzny stok fosy

Od strony nieprzyjaciela obsypane ziemią, powinny zabezpieczać załogę przed bezpośrednim trafieniem pociskiem artyleryjskim.

Przedpole fortu – na tym obszarze nie zezwalano na zasadzanie drzew i wznoszenie budowli we wszystkich kierunkach ostrzału na odległość 1000 – 1500 metrów od fortu.

Stacja pomp – koszary szyjowe i kaponiery przeciwskarpowe posiadały instalację wodno-kanalizacyjną zasilaną z własnej studni głębinowej.

Schron pogotowia – budowla przy stanowiskach ogniowych dla ochrony załogi, osłony sprzętu i amunicji.

Strzelnica – otwór w murze zewnętrznym o proporcjach węższego, stojącego prostokąta dla broni ręcznej i większy, często okrągły dla artylerii.

Szyja fortu – tylny odcinek narysu fortu

Wał bojowy –  wał fortu ze stanowiskami dla obrony z broni ręcznej i artylerii

Wał międzyfortowy – wał z fosą założony między fortami lub prowadzący do fortu od innej przeszkody np. wodnej.

Położenie fortów:

I – 53°11′15,36″N 22°06′32,01″E, między drogami Białystok i Drozdowo

II – 53°11′53,96″N 22°06′47,38″E, położony  przy drodze Jeziorkowskiej – zamknięty

Umocnienia w okolicy Łomży

III – 53°12′20,61″N 22°05′44,96″E, dojazd od ulicy Fortecznej, przy mleczarni

IV – 53°10′18,04″N 22°01′41,17″E, przy drodze na Ostrołękę

V – 53°08′46,33″N 22°03′58,36″E. -zagospodarowany na ogródki działkowe

14 września 2010 roku na terenie Fortu II twierdzy, położonego w Piątnicy Poduchownej, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku.

Zwiedzając obiekt, zapoznamy się zarówno częścią naziemną fortu, jak i poternami przejdziemy do wysuniętych obiektów bojowych, broniących fosy. Zwiedzimy również niewielką ekspozycję Muzeum Fortecznego w jednym ze schronów pogotowia.

Poza trasą wycieczkową amatorom historii oferujemy strzelania z broni historycznej – Mauser 98 K, Mosin wz1891/30, PPSz41, TT i inne.

Teren fortu objęty jest nadzorem konserwatorskim.