Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi

/ / Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi/ /

Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi  został utworzony z dniem 1 stycznia 1982 r. uchwałą Nr X/46/82 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży z dnia 27 kwietnia 1982 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa łomżyńskiego Rozporządzenie Wojewody Łomżyńskiego Nr 14/98 z 19.05.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 6, poz. 56); Rozporządzenie Nr 17/04 Wojewody Podlaskiego z 16.09.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 142, poz. 1900) Rozporządzenie Nr 11/05 Wojewody Podlaskiego z 25.02.2005 r (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 724)

Zasięg terytorialny Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Narwi.

Obejmuje obszar dolin Narwi i Pisy oraz Puszczy Kurpiowskiej o łącznej powierzchni 48 994,1 ha.

Czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach meandrujących rzek Narwi i Pisy, z licznymi starorzeczami oraz na terenie kompleksu leśnego Puszczy Kurpiowskiej.

W Gminie Piątnica zaczyna się przy moście w Piątnicy Poduchownej i biegnie w kierunku północnym, obejmując rzekę Narew i tereny do niej przyległe w Czarnocinie, Pęzie, Starym Drożęcinie i Nagórkach.