Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii

/ Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi / /

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi został utworzony w roku 1994.

Obejmuje powierzchnię 7 368,22 ha na terenach gmin: Łomża, Piątnica, Wizna w powiecie Łomża województwa podlaskiego. Powierzchnia otuliny wynosi 12 228,58 ha. Położony jest na styku dwóch Krain: Mazowiecko-Podlaskiej i Mazursko-Podlaskiej. Przepływająca przez Park rzeka Narew oddziela Wysoczyznę Kolneńską od Wysoczyzny Wysokomazowieckiej.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie położony jest w województwie podlaskim, w odległości ok. 70 km na zachód od Białegostoku, a jego zachodnia granica styka się z miastem Łomża.

Park został utworzony rozporządzeniem Wojewody Łomżyńskiego w grudniu 1994 roku.

Ideą jego utworzenia było zachowanie, prawie w nie naruszonym stanie, doliny rzeki Narew z wartościowymi zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej, torfowiskowej, łąkowej i niewielkimi fragmentami lasów łęgowych oraz ochrony, unikalnej, wyjątkowo ciekawie  ukształtowanej rzeźby tego terenu powstałego w wyniku przebicia się rzeki Narew przez  wysoczyznę Kolneńską i  Wysokomazowiecką. W tym miejscu Narew, na kilkunastokilometrowym odcinku swego biegu tworzy przełom przez morenowe wyniesienia ze strefą krawędziową, której pofalowane stoki wznoszą się na wysokość około 40-50 m. Odcinek ten nazywany jest także Przełomową Doliną Narwi.

Częścią centralną, stanowiącą oś Parku, jest 16-kilometrowy odcinek rzeki, położony między ujściem rzeki Łojewek (101m n.p.m.) i mostem łączącym miasto Łomża z miejscowością Piątnica (99m n.p.m.). 

LOGO_Lomzynski_Park_Krajobrazowy_Doliny_Narwi.svg

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Drozdowo, ul. Główna 52, 18-421 Piątnica Poduchowna

W dół rzeki od miejscowości Pniewo (lewy brzeg) i Rakowo Boginie (prawy brzeg), przez ok. 10 km  ciągnie się „prawdziwy” przełom rzeki. „Wyrżnięta” w morenowych wyniesieniach, równinna dolina, ma szerokość od 3 do 1,5 km.  Gdy staniemy na jednym ze wzniesień, zobaczymy niepowtarzalny widok wijącej się, meandrującej, nieuregulowanej poniżej  rzeki Narew oraz liczne, długie jeziora-starorzecza powstałe po zmianach biegu rzeki. Zmiany koryta rzeki, utrudniły mieszkańcom niektórych wsi dostęp do swoich łąk i pastwisk. Po zmianie biegu, tereny te nagle znalazły się po drugiej stronie Narwi. Dlatego w tym rejonie spotykało się dużo promów (Rakowo, Krzewo, Bronowo). Widoczne z góry wsie mają zabudowę wydłużoną, usytuowaną wzdłuż biegu Narwi i zajmują dolną część strefy krawędziowej doliny.

 W okresach normalnej  wiosny rzeka znika, a spływające wody z roztopów wiosennych tworzą olbrzymie rozlewisko-jezioro, ograniczone szerokością doliny. Tylko gdzieniegdzie, wystające z wody drzewa i wyższe krzewy, pozwalają zlokalizować koryto Narwi. Dodatkową atrakcją tej pory roku jest „hałas” i widok odpoczywających tu, olbrzymich ilości dzikiego ptactwa, powracającego do swoich miejsc lęgowych.

 Zróżnicowana rzeźba, różny stopień nawilgotnienia terenu, powodują, że występuje tu bogata szata roślinna oraz wiele gatunków zwierząt. Obecna wiedza o florze i faunie Parku, oparta na pracach inwentaryzacyjnych i monitoringowych pozwala na sklasyfikowanie tego obszaru jako jednego z najcenniejszych przyrodniczo nie tylko w skali regionu, ale też  i kraju.