Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Rezerwaty

/ / Rezerwaty / /

Rezerwat Kalinowo

Mapa rezerwatu przyrody „Kalinowo”

Rezerwat Kalinowo został utworzony z dniem 25 sierpnia 1972 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1972 r. Nr 36, poz. 202). Stosownie do § 9 ww. zarządzenia stanowi on obszar lasu o powierzchni 1,45 ha w Leśnictwie Drozdowo. Rezerwat został tworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu grądowego o charakterze naturalnym.

Zespół grądu, gdzie drzewostan lipa i dąb, z domieszką klonu, grabu i brzozy. Sporadycznie spotykany jest wiąz. W jego ramach można wyróżnić dwa podzespoły:

  • grąd czyśćcowy – występuje w dolnych partiach stoków, na glebach wilgotnych w ciągu całego okresu wegetacyjnego, z takimi gatunkami jak: czyściec leśny, ziarnopłon wiosenny, kokorycz pełna, złoć żółta, zawilec żółty.
  • grąd typowy – występuje na wierzchowinach i stokach o różnym nachyleniu i jest znacznie uboższy florystycznie. W warstwie ziół możemy spotkać kilka rzadkich gatunków roślin kserotermicznych, jak: miodunka wąskolistna, przetacznik pagórkowy, oman wierzbo-listny, gorysz siny, pięciornik biały, dzwonek boloński.

Na obrzeżach lasu, na skarpach o największym nachyleniu i nasłonecznieniu wyróżnić można zbiorowiska muraw kserotermicznych. Spotkać tu można: szałwię łąkową, tymotkę Boehmera, turzycę wiosenną, przetacznika kłosowatego, goździka kartuzka, ciemiężyka białokwiatowego, zawilca wielko kwiatowego czy wiązówkę bulwkową. Spośród roślin objętych ochroną gatunkową w rezerwacie „Kalinowo” występuje: lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, zawilec wielokwiatowy, rojnik pospolity, gnieźnik leśny i podkolan biały. Bardzo istotną cecha rezerwatu jest fakt, że utrzymuje się w nim bardzo dynamiczny proces regenerowania składu gatunkowego i struktury zbiorowisk roślinnych bardzo zbliżonych składem do naturalnych.