Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ochrona Zabytków

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY PIĄTNICA
NA LATA 2020-2023

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782);

2) programie – rozumie się przez to „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Piątnica na lata 2020-2023”;

3) gminie – rozumie się przez to gminę Piątnica;

4) zabytku – rozumie się przez to nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, które są dziełem człowieka lub związane są z jego działalnością. Stanowią one świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

2. Przedmiotem Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Piątnica jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy Piątnica. Celem tego opracowania, jest określenie głównych zadań i kierunków działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.).

3. Program Opieki nad Zabytkami Gminy Piątnica sporządzany jest przez Wójta, a następnie po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostaje przyjęty przez Radę Gminy. Program jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Sporządza się go na okres 4 lat.

Rozdział 2.

CELE OCHRONY ZABYTKÓW

1.  Cele ochrony zabytków zostały określone w art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i są one następujące:

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

2) uwzględnianie uwarunkowań zabytków w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniem ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;

6) określnie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

2. Program Opieki nad Zabytkami Gminy Piątnica zbieżny jest ze strategicznymi celami państwa w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Cele te wymienione są w następujących dokumentach:

1) Tezy do Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019 – 2022 (uchwała nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r.);

2) Narodowy Program Kultury „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego na lata 2004- 2013”;

3) Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004- 2013 wraz z uzupełnieniem na lata 2004- 2020;

4) Strategia Rozwoju Kraju 2020- Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna gospodarka, Sprawne państwo;

5) Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2018- 2022;

6) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju 2030 ( KPZK 2030).

3. Cele Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Piątnica:

1) włączenie problematyki ochrony zabytków do bieżących zadań Gminy Piątnica;

2) uwzględnianie uwarunkowań prawnych opieki nad zabytkami;

3) rozpoznawanie potrzeb dotyczących podejmowania działań zmierzających do zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

4) eksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych;

6) tworzenie warunków współpracy z właścicielami zabytków dla zapewnienia ich opieki;

7) poprawa stanu zabytków;

8) rewaloryzacja zabytków;

9) włączenie tematyki ochrony dóbr kultury do zajęć szkolnych w jednostkach prowadzonych przez gminę;

10) publikacja materiałów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w prasie lokalnej, w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej gminy;

11) pobudzanie w lokalnej społeczności świadomości kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni.

Rozdział 3.

Uwarunkowania prawne ochrony zabytków

1.  Obowiązujące w kraju uregulowania prawne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zostały zawarte w niżej wymienionych aktach prawnych:

1) Konstytucja RP (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U nr 78, poz. 483 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.);

3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713);

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.);

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm);

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 ze zm);

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55 ze zm.);

8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.);

9) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 poz. 194);

10) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.);

11) Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 poz. 917 ze zm);

12) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 poz. 1479 ze zm.);

13) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz.164).

2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa podlaskiego i powiatu łomżyńskiego:

1) Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku – przyjęta uchwałą nr XXXI/374/13 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 dnia 9 września 2013 r. przez Sejmik Województwa Podlaskiego. Zakłada ona między innymi, że należy:

a) tworzyć nowe instytucje kultury, szczególnie w siedzibach powiatów, z wykorzystaniem w pierwszej kolejności obiektów zabytkowych przydatnych do tej funkcji;

b) wspierać rozwój kultury ludowej i amatorskiej, w tym folkloru i rękodzieła ludowego, twórczości profesjonalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego, z uwzględnieniem specyficznego w województwie podlaskim;

c) wspierać zróżnicowanie etniczne, narodowościowe i religijne;

d) chronić i utrzymywać dobry stan techniczny historycznych obiektów zabytkowych, a w szczególności wykorzystywać obiekty zabytkowe do nowych funkcji, zwłaszcza na potrzeby turystyki i działalności kulturalnej;

e) zachowywać tożsamość krajobrazu kulturowego i utrzymywać ciągłość rozwoju przestrzennego historycznych zespołów osadniczych;

f) identyfikować i promować tradycyjne dla województwa podlaskiego produkty, z wykorzystaniem Listy Produktów Tradycyjnych;

g) wspierać społeczności lokalne w zachowaniu tradycyjnej, wiejskiej zabudowy, zwłaszcza na terenach o dużym potencjale turystycznym, zachować dbałość o tradycje narodowe i kulturowe.

2) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – przyjęty uchwałą nr XXXVI/330/17 przez Sejmik Województwa Podlaskiego dnia 22 maja 2017 r. Powstał w wyniku dokonania analiz i przeprowadzenia studiów szeregu materiałów i opracowań podstawowych i uzupełniających. W treści planu zostały wymienione zabytkowe zespoły urbanistyczne i ruralistyczne, unikalne zabytkowe obiekty architektury sakralnej i świeckiej, zespoły pałacowo-ogrodowe i dworskie, zabytki techniki i militarne, cmentarze różnych wyznań, miejsca kultu religijnego i stanowiska archeologiczne.

Rozdział 4.

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

1. W Gminie Piątnica, na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzona jest ewidencja zabytków gminy Piątnica. Ewidencja zabytków prowadzona jest przez Wójta Gminy Piątnica w formie kart adresowych. Ewidencja obejmuje zabytki nieruchome historyczne oraz zabytki nieruchome archeologiczne (stanowiska archeologiczne) posiadające własną formę terenową. Dla zabytków nieruchomych na kartach adresowych podawane są następujące informacje: lokalizacja zabytku (adres), krótka charakterystyka funkcji oraz wyglądu wraz z dokumentacją fotograficzną.

2. Aktualizacja i uzupełnianie ewidencji zabytków polega na:

1) dokonywaniu przeglądu w terenie obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków w celu weryfikacji obiektów pod kątem stanu estetycznego;

2) wykonywaniu dokumentacji fotograficznej w razie zmiany stanu zachowania obiektu zabytkowego;

3) uzupełnianiu kart adresowych gminnej ewidencji zabytków o uzyskane w trakcie przeglądu dane merytoryczne i dokumentację fotograficzną;

4) w przypadku czynności wymienionych w pkt 1-3 wskazane jest uczestnictwo przedstawiciela Urzędu
Ochrony Zabytków lub innego specjalisty zajmującego się problematyką ochrony dziedzictwa

kulturowego.

3. Określenie stanów technicznych obiektów polega na:

1) nawiązaniu współpracy z organem nadzoru budowlanego w celu ustalenia stanu technicznego obiektów zinwentaryzowanych w gminnej ewidencji zabytków;

2) naniesieniu wniosków i opinii w sprawie dalszej kwalifikacji obiektów do gminnej ewidencji zabytków;

3) określeniu niezbędnych prac rewitalizacyjnych obiektów, określenie szacunkowej wartości ich przeprowadzenia;

4) w przypadku czynności wymienionych w pkt 1-3 wskazane jest uczestnictwo przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków lub innego specjalisty zajmującego się problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego.

4. Bieżąca aktualizacja gminnej ewidencji zabytków polega na:

1) wprowadzaniu do gminnej ewidencji zabytków zmian wynikających z rozbiórek, modernizacji i remontów obiektów;

2) wprowadzaniu do gminnej ewidencji zabytków zmian dotyczących stosunków własnościowych;

Rozdział 5.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE ODNOWY ZABYTKÓW

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na odnowę zabytków będących własnością gminy Piątnica.

2. Informowanie innych właścicieli obiektów zabytkowych o możliwościach pozyskania środków na odnowę zabytków.

3. Sprawowanie opieki nad dawnymi cmentarzami cywilnymi i wojennymi poprzez usuwanie roślinności zielnej oraz samosiewek drzew, oznakowanie obiektów, upowszechnianie wiedzy na ich temat wśród mieszkańców gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej.

4. Zwracanie szczególnej uwagi na obowiązek otaczania opieką miejsc grzebalnych, niezależnie od pochodzenia i wyznania osób tam spoczywających.

Rozdział 6.

OKREŚLENIE ZASAD UDOSTĘPNIANIA ZABYTKÓW W CELACH TURYSTYCZNYCH

1. Ustalenie z właścicielami obiektów zabytkowych zasad udostępniania w celach turystycznych.

2.  Oznakowanie obiektów udostępnianych w celach turystycznych.

3. Opracowanie tablic informacyjnych umieszczonych na zewnątrz obiektów, zawierających podstawowe dane historyczne o obiekcie.

4. Upowszechniania wśród mieszkańców prowadzących działalność turystyczną i agroturystyczną zasad włączania obiektów historycznych do oferty turystycznej regionu oraz przygotowywania obiektów zabytkowych na cele turystyczne.

Rozdział 7.

ZAGROŻENIA ORAZ SPOSOBY OCHRONY ZABYTKÓW PRZED ZAGROŻENIAMI.

1. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2153), powstał Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla gminy Piątnica. Określa on istniejące zagrożenia dla zabytków oraz sposoby ich ochrony.

2. Gminny program opieki nad zabytkami powinien w szczególności brać pod uwagę wytyczne Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w celu uniknięcia ewentualnych strat w substancji zabytkowej gminy w różnego typu sytuacjach kryzysowych.

Rozdział 8.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI

1. Główny obowiązek związany z opieką, ochroną oraz finansowaniem wszelkich prac konserwatorskich, spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów zabytkowych.

2. Sprawy, związane z dofinansowaniem prac przy obiektach zabytkowych, reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 roku – „W sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U z 2017 r. poz. 1674). Dotacja może zostać udzielona osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce organizacyjnej, będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie. Udzielana jest na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, planowanych do przeprowadzenia w roku złożenia wniosku lub następnym, bądź nas zasadzie refundacji poniesionych już nakładów przed upływem 3 lat po wykonaniu prac. W przypadku refundacji kosztów prac wniosek powinien być złożony w roku następującym po roku, w trakcie którego zakończono wszystkie prace konserwatorskie i roboty budowlane podlegające dofinansowaniu. Art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, określa szczegółowo wykaz działań które mogą podlegać dofinansowaniu. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady konieczne poniesione na przeprowadzenie następujących działań:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

3. Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie powyższych
działań. Natomiast wysokość dotacji może zostać zwiększona, nawet do 100% nakładów koniecznych, w
wypadku jeżeli:

1) zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową;

2) wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem, technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanyc;

3) stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

4. Jednocześnie, łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

5. Wojewódzki Konserwator Zabytków udziela dotacji w celu poprawy stanu zachowania zabytków poprzez ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwację i rewaloryzacje zabytków, udostępnianie zabytków na cele publiczne. Kwalifikują się prace prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, realizowane bez udziału środków europejskich. Planowane w roku udzielenia dotacji lub prowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku ( refundacja). Uprawnionymi wnioskodawcami są jednostki posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

6. Zasady udzielania dotacji:

1) dofinansowanie może obejmować jedynie nakłady konieczne na prace określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) dofinansowanie może być udzielone do wysokości 50 % nakładów koniecznych. W wyjątkowych wypadkach (wyjątkowa wartość historyczna, artystyczna lub naukowa obiektu, wymagane przeprowadzenie złożonych technologicznie robót, stan zachowania zabytku wymaga natychmiastowej interwencji) dofinansowanie może stanowić 100 % wartości robót.

7. Samorząd województwa i powiatu może przyznać dotację na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dofinansowanie odbywa się na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie uchwały (Sejmiku Województwa Podlaskiego, Rady Powiatu Łomżyńskiego) w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

8. Rada Gminy Piątnica w uchwale nr 252/XLIII/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 3426 i z 2019 r. poz. 4897) ustanowiła zasady dotyczące udzielania dotacji.

9. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może udzielić dotacji z Funduszu Kościelnego. Środki Funduszu można przeznaczyć na remonty i konserwacje obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. Dotacją mogą być objęte podstawowe prace zabezpieczające obiekt: remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie, odgrzybianie, izolacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej.

Rozdział 9.

ZABYTKI UJĘTE GMINNEJ EWIDECJI ZABYTKÓW

1. Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków:

Lp

Nr rejestru

Obiekt

Data

Miejscowość

Gmina

1

A-104 24.04.1981

Kościół paraf.

1869-1878r.

Drozdowo ul. Główna

Piątnica

2

A-106 25.04.1981

Plebania

1895r.

Drozdowo ul. Główna

Piątnica

3

 

Ogrodzenie kościoła paraf.

4 ćw. XIXw.

Drozdowo ul. Główna

Piątnica

4

 

Młyn wodny

ok.1921r.

Motyka

Piątnica

5

A-59 28.04.1980

Kościół paraf.

1860r.

Dobrzyjałowo

Piątnica

6

A-105 24.04.1981

Kaplica grobowa Lutosławskich

1870r.

Drozdowo ul. Główna

Piątnica

7

 

D. Spichlerz

k. XIXw.

Kisielnica

Piątnica

8

A-173 21.07.1981

Zespół Folwarczny / założenie parkowe

k.XIXw.

Kisielnica

Piątnica

9

A-222 17.12.1985

Dwór

XVIII/XIXw.

Drozdowo

Piątnica

10

A-125 27.04.1981

Plebania

1885r.

Dobrzyjałowo

Piątnica

11

A-124 27.04.1981

Kaplica cmentarna

1869r.

Dobrzyjałowo

Piątnica

12

 

Dom mieszkalny

1936r.

Kossaki 22

Piątnica

13

 

Dom mieszkalny

1935r.

Kossaki 23

Piątnica

14

 

Dom mieszkalny

1927r.

Kossaki 27

Piątnica

15

 

Dom mieszkalny

1904r.

Kossaki 35

Piątnica

16

 

Dom mieszkalny

1944r.

Kossaki 39

Piątnica

17

 

Dom mieszkalny z chlewem

1942r.

Kossaki 53

Piątnica

18

 

Chlew

1946r.

Kossaki 53

Piątnica

19

 

Dom mieszkalny

1935r.

Kossaki 59

Piątnica

20

 

Chlew

1946r.

Kossaki 69

Piątnica

21

 

Młyn wodny /zespół/

1918r.

Kałęczyn

Piątnica

22

 

Młyn wodny /zespół/

1920/1945r.

Wyłudzin 12

Piątnica

23

A-222 17.12.1985

Zespół dworsko – parkowo – folwarczny

XVIII/XIXw. XIX/XXw.

Drozdowo – /Dolne/

Piątnica

24

A-48 23.11.1978

Zespół dworsko – folwarczny

XIX/XXw.

Drozdowo – /Górne/

Piątnica

25

 

Zespół folwarczny

XIX/XXw.

Marianowo

Piątnica

26

A-325 30.10.1968

Przedmoście Piątnica Twierdzy Łomża

1887-1889, 1901-1909, 1939r.

Piątnica

Piątnica

27

 

Piwnica browaru

1878-79 r.

Drozdowo

Piątnica

28

A-325 30.10.1968

Stanowisko obserwacyjno-bojowe dla 1 RKM do ognia czołowego w wale czołowym fortu 1

1939 r.

Piątnica

Piątnica

29

A-325 30.10.1968

Stanowisko obserwacyjno-bojowe dla 1 RKM do ognia czołowego w wale czołowym fortu 1

1939 r.

Piątnica

Piątnica

30

A-325 30.10.1968

Stanowisko obserwacyjno-bojowe
dla 1 RKM do ognia czołowego na
styku wału barkowego i czołowego

1939 r.

Piątnica

Piątnica

  

fortu 2

   

31

A-325 30.10.1968

Stanowisko obserwacyjno-bojowe dla 1 RKM do ognia czołowego w wale czołowym fortu 2

1939 r.

Piątnica

Piątnica

32

A-325

30.10.1968

Koszary szyjowe z kaponierą fortu 2 (B) Przedmościa Piątnica Twierdzy Łomża

1901-1907

Piątnica

Piątnica

33

A-281 17.03.1987

Plebania przy kość. paraf.

1880r.

Piątnica

Piątnica

34

A-516 03.11.1987

Kościół paraf.

1914r.

Piątnica

Piątnica

35

 

Kościół paraf.

1905r.

Olszyny

Piątnica

2. Wykaz cmentarzy:

L.p.

Nr rejestru

Obiekt

Miejcowość

Gmina

1

A-296 09.06.1987

Cmentarz rzymskokatolicki

Dobrzyjałowo

Piątnica

2

A-306 12.06.1987

Cmentarz rzymskokatolicki

Drozdowo

Piątnica

3

A-325 09.09.1987

Cmentarz rzymskokatolicki

Piątnica

Piątnica

4

A-276 12.03.1987

Cmentarz z I w. św. ż. rosyjskich

Kisielnica

Piątnica

5

A-277 12.03.1987

Cmentarz z I w. św. ż. niemieckich

Kisielnica

Piątnica

6

 

Cmentarz z II wojny światowej

Jeziorko

Piątnica

7

 

Cmentarz z okresu I wojny światowej, przy pomniku z 1892

Czarnocin

Piątnica

3. Wykaz parków:

1) Kisielnica, nr rej. A-173 / 21.07.1981;

2) Drozdowo Dolne, nr rej. A-222/17.12.1978;

3) Drozdowo Górne, nr rej. A-48/23.11.1978A-276;

4) Dobrzyjałowo.

4. Wykaz zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków:

1) Drozdowo, gm. Piątnica osada, XII – XVI w. Nr rej. A-490, Dec. KL.WKZ-5340-21/93 z dnia 18.03.1993 r.;

2) Rakowo-Czachy, gm. Piątnica osada wczesnośredniowieczna (XI-XIII w.)Nr rej. A-484, Dec. KL.WKZ-5340-15/92.

5. Wykaz zabytków ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków:

1) Na terenie gminy Piątnica, znajduje się 158 zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, które są śladem materialnej działalności ludzkiej w przeszłości. Wykaz stanowisk przedstawia tabela poniżej:

Lp.

Nr karty

GEZ

Miejscowość

Nr stanowiska na obszarze AZP

Chronologia

Funkcja stanowiskowa

1

Budy Czarnockie

56

nowożytność

osada

2

Budy Czarnockie

57

późne średniowiecze nowożytność

osada

3

Budy Czarnockie

58

epoka kamienna

ślad osadnictwa

4

Budy Czarnockie

59

późne średniowiecze nowożytność

ślad osadnictwa

5

Budy Czarnockie

60

nowożytność

osada

6

Budy Czarnockie

61

późne średniowiecze nowożytność

ślad osadnictwa

7

Budy Czarnockie

62

późne średniowiecze nowożytność

osada

8

Budy Czarnockie

64

nowożytność

osada

9

Budy Czarnockie

65

nowożytność

osada

10

Czarnocin

5

epoka kamienia

okres wpływów rzymskich

wczesne średniowiecze

1/ślad osadnictwa

2/ślad osadnictwa

3/ osada

11

Czarnocin

63

nowożytność

osada

12

Czarnocin

66

wczesne średniowiecze

późne średniowiecze

nowożytność

1/ ślad osadnictwa

2/ osada

3/ ślad osadnictwa,

13

Czarnocin

67

epoka kamienia

wczesne średniowiecze

nowożytność

1/ślad osadnictwa

2/ osada,

3/ osada

14

Czarnocin

68

późne średniowiecze nowożytność

1/ osada,

2/ osada

15

Czarnocin

80

nowożytność

osada

16

Drozdowo

7

późne średniowiecze

osada

17

Drozdowo

6

pradzieje

późne średniowiecze

ślad osadnictwa

osada

18

Drozdowo

8

późne średniowiecze

osada

19

Drozdowo

9

pradzieje

ślad osadnictwa

20

Drożęcin Lubiejewo

7

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

21

Drożęcin Lubiejewo

8

nowożytność

osada

22

Drożęcin Lubiejewo

9

późne średniowiecze

osada

23

Drożęcin Lubiejewo

10

nowożytność

osada

24

Drożęcin Lubiejewo

11

epoka kamienia

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

25

Drożęcin Lubiejewo

12

wczesne średniowiecze

nowożytność

osada,

osada

26

Drożęcin Lubiejewo

19

nowożytność

osada

27

Drożęcin Lubiejewo

20

nowożytność

osada

28

Drożęcin Lubiejewo

22

nowożytność

osada

29

Drożęcin Lubiejewo

111

nowożytność

osada

30

Drożęcin Lubiejewo

112

wczesne średniowiecze

nowożytność

osada,

osada

31

Drożęcin Lubiejewo

113

wczesne średniowiecze

późne średniowiecze, nowożytność

osada,

osada,

osada

32

Drożęcin Lubiejewo

114

późne średniowiecze

osada

33

Drożęcin Stary

90

nowożytność

osada

34

Drożęcin Stary

92

nowożytność

osada

35

Drożęcin Stary

93

późne średniowiecze, nowożytność

ślad osadnictwa

36

Drożęcin Stary

94

epoka brązu

ślady osadnictwa

37

Elżbiecin

11

mezolit

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

38

Elżbiecin

12

nowożytność

osada

39

Elżbiecin

13

nowożytność

osada

40

Elżbiecin

14

wczesne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

41

Elżbiecin

15

nowożytność

osada

42

Elżbiecin

16

nowożytność

osada

43

Elżbiecin

17

nowożytność

osada

44

Elżbiecin

18

nowożytność

osada

45

Elżbiecin

19

wczesne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

46

Elżbiecin

20

wczesne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

47

Jeziorko

21

nowożytność

osada

48

Jeziorko

22

nowożytność

osada

49

Jeziorko

23

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

50

Elżbiecin

24

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

51

Jeziorko

25

nowożytność

osada

52

Jeziorko

26

nowożytność

osada

53

Jeziorko

27

nowożytność

osada

54

Jeziorko

28

nowożytność

osada

55

Jeziorko

29

neolit

wczesne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

ślad osadnictwa

osada

56

Jeziorko

30

nowożytność

osada

57

Jeziorko

31

wczesne średniowiecze

ślad osadnictwa

   

nowożytność

osada

58

Jeziorko

32

wczesne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

59

Kalinowo

17

pradzieje

ślad osadnictwa

60

Kalinowo

3

nowożytność

ślad osadnictwa

61

Kalinowo

18

pradzieje

późne średniowiecze

ślad osadnictwa,

osada

62

Kalinowo

19

pradzieje

ślad osadnictwa

63

Kalinowo

20

późne średniowiecze

osada

64

Kalinowo

21

późne średniowiecze

osada

65

Kalinowo

22

epoka brązu

nowożytność

ślad osadnictwa

ślad osadnictwa

66

Kalinowo

39

nowożytność

osada

67

Kalinowo

40

nowożytność

osada

68

Kalinowo

38

pradzieje

nowożytność

ślad osadnictwa

ślad osadnictwa

69

Kisielnica

53

wczesne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

70

Kisielnica

54

epoka kamienia

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

71

Kisielnica

55

paleolit schyłkowy

późne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

ślad osadnictwa

ślad osadnictwa

72

Murawy

49

nowożytność

osada

73

Murawy

50

nowożytność

osada

74

Murawy

51

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

75

Murawy

52

wczesne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

76

Murawy

69

nowożytność

osada

77

Murawy

70

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

78

Murawy

71

wczesne średniowiecze

późne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

ślad osadnictwa

osada

79

Murawy

72

wczesne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

80

Murawy

73

wczesne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

81

Murawy

74

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

82

Murawy

75

wczesne średniowiecze

osada

   

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

83

Murawy

76

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

84

Murawy

78

epoka kamienia

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

85

Murawy

91

wczesne średniowiecze

ślad osadnictwa

86

Nagórki

13

nowożytność

osada

87

Nagórki

14

wczesne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

88

Nagórki

15

późne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

89

Nagórki

16

nowożytność

osada

90

Nagórki

17

nowożytność

osada

91

Nagórki

18

wczesne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

92

Nagórki

23

wczesne średniowiecze

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

osada

93

Nagórki

24

nowożytność

osada

94

Nagórki

26

nowożytność

osada

95

Nagórki

27

nowożytność

osada

96

Nagórki

95

nowożytność

osada

97

Nagórki

96

późne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

98

Nagórki

97

nowożytność

osada

99

Nagórki

98

nowożytność

osada

100

Nagórki

99

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

101

Nagórki

100

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

102

Nagórki

101

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

103

Nagórki

102

nowożytność

osada

104

Nagórki

103

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

105

Nagórki

104

epoka kamienia

ślad osadnictwa

106

Nagórki

105

paleolit schyłkowy

wczesne średniowiecze

późne średniowiecze

obozowisko

osada

osada

107

Nagórki

106

epoka brązu

późne średniowiecze

osada

osada

   

nowożytność

osada

108

Nagórki

107

mezolit

wczesne średniowiecze

nowożytność

obozowisko

osada

osada

109

Nagórki

108

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

110

Nagórki

109

wczesne średniowiecze

ślad osadnictwa

111

Nagórki

110

epoka brązu

ślad osadnictwa

112

Niewodowo

10

pradzieje

ślad osadnictwa

113

Niewodowo

14

pradzieje

wczesne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

ślad osadnictwa

ślad osadnictwa

114

Niewodowo

15

późne średniowiecze

osada

115

Niewodowo

16

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

116

Penza

77

wczesne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

117

Penza

79

epoka kamienia

późne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

osada

118

Penza

81

epoka kamienia

wczesne średniowiecze

późne średniowiecze

ślad osadnictwa

ślad osadnictwa

osada

119

Penza

82

wczesne średniowiecze

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

osada

120

Penza

83

wczesne średniowiecze

osada

121

Penza

84

nowożytność

osada

122

Penza

85

epoka brązu

wczesne średniowiecze

późne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

osada

osada

123

Penza

86

wczesne średniowiecze

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

osada

124

Penza

87

nowożytność

osada

125

Penza

88

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

126

Penza

89

nowożytność

osada

127

Penza

124

wczesne średniowiecze

ślad osadnictwa

128

Piątnica

6

późne średniowiecze

nowożytność

osada

osada

129

Piątnica

8

neolit

cmentarzysko

130

Piątnica

9

nowożytność

osada

131

Piątnica

10

wczesne średniowiecze

osada

132

Piątnica

11

późne średniowiecze

osada

133

Piątnica

12

nowożytność

ślad osadnictwa

134

Piątnica

13

późne średniowiecze

ślad osadnictwa

135

Piątnica

14

wczesne średniowiecze

ślad osadnictwa

136

Piątnica

15

wczesne średniowiecze

ślad osadnictwa

137

Piątnica

1

nowożytność

osada

138

Piątnica

2

nowożytność

osada

139

Piątnica

3

nowożytność

osada

140

Piątnica

4

nowożytność

osada

141

Piątnica

5

nowożytność

osada

142

Pociejewo

4

późne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

ślad osadnictwa

143

Pokrzywy

6

nowożytność

osada

144

Pokrzywy

7

nowożytność

osada

145

Rakowo Boginie

11

późne średniowiecze

osada

146

Rakowo Czachy

12

późne średniowiecze

osada

147

Rakowo Czachy

13

pradzieje

późne średniowiecze

ślad osadnictwa

osada

148

Rządkowo

8

nowożytność

osada

149

Rządkowo

9

nowożytność

osada

150

Rządkowo

10

późne średniowiecze

nowożytność

ślad osadnictwa

osada

151

Wiktorzyn

41

nowożytność

osada

152

Wiktorzyn

42

nowożytność

osada

153

Wyrzyki

33

nowożytność

osada

154

Wyrzyki

34

nowożytność

osada

155

Wyrzyki

35

nowożytność

osada

156

Wyrzyki

36

nowożytność

osada

157

Wyrzyki

37

nowożytność

osada

158

Wyrzyki

38

nowożytność

osada

Rozdział 10.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Piątnica, Wójt sporządzi co dwa lata sprawozdanie, które zostanie przedstawione Radzie Gminy Piątnica.