Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Wójt Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2021
 1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Zakres zadania publicznego objętego konkursem określony jest w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 2) Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021″

Nazwa zadania konkursowego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Opis zadania:

 1. organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie gminy Piątnica
 2. organizacja szkoleń i udział w zawodach sportowych, mających na celu osiąganie wyników sportowych na różnych poziomach rozgrywek,
 3. upowszechnianie innych form aktywności fizycznej skierowanej na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców gminy Piątnica.

Odbiorcy zadania: mieszkańcy gminy Piątnica.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Miejsce realizacji zadania: teren gminy Piątnica (nie dotyczy uczestnictwa w rozgrywkach wyjazdowych).

Dofinansowanie ze środków Gminy Piątnica nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 15%.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie powierzenia zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)
 3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą w Piątnicy i działające na rzecz Gminy Piątnica.
 4. Oferent ma obowiązek informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Piątnica na każdym etapie realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest do stosowania na materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych logotypu Gminy Piątnica oraz używania na profilach społecznościowych, o ile takie profile organizacja posiada.
 5. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.).
 6. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.
 7. W ofercie należy podać informacje dotyczące:

– planowanej liczby adresatów zadania,

– ewentualne przewidywane przerwy w realizacji zadania (np. przerwa wakacyjna),

– wykazu osób realizujących treści/zagadnienia merytoryczne w ramach zadania wraz z wykazem udokumentowanych kwalifikacji każdej z tych osób oraz funkcji w zadaniu, jakie ta osoba będzie realizować/wykonywać w wykazie należy uwzględnić przeszkolonych wolontariuszy o ile będą brać udział w realizacji zadania)

– opisu ryzyka w odniesieniu do realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem możliwości zaostrzenia regulacji prawnych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, wraz ze wskazaniem sposobu ich rozwiązania – alternatywnego scenariusza działań i alternatywnej kalkulacji przewidywanych kosztów, w szczególności:

ryzyko: zagrożenie epidemiologiczne – rozwiązanie: np. zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia działań, zapewnienie środków dezynfekujących;

ryzyko: brak możliwości realizacji działań w formie spotkań – rozwiązanie: np. zdalna forma realizacji zadania;

ryzyko: zwiększenie ograniczeń dotyczących liczby uczestników – rozwiązanie: np. zmniejszenie grup               z równoległym zwiększeniem liczby spotkań;

 1. Do oferty dołącza się:
 2. a) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. b) statut

Oferty zawierające błędy formalne, nieuzupełnione w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy, poczty lub innych czynników zewnętrznych  nie będą brane pod uwagę.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi wnioskodawca.

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:

Oferent zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu dostarczyć:

– aktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, które będą stanowić załączniki do umowy.

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu dokonana przez oferenta w przypadku uzyskania dotacji                  w niższej kwocie niż wnioskowana:

 • nie może powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu, określonego dla zadania w ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego zgłoszono ofertę, jak też nie może powodować zmiany terminu, chyba że zmiana terminu nie jest znaczna i za jej wprowadzeniem przemawiają szczególne okoliczności.
 • nie może powodować zmiany przeznaczenia dotacji ogłoszonej w rozstrzygnięciu konkursu ofert

Pouczenie:

1) załączniki powinny być:

– sporządzone na drukach zgodnych z procedurą

– wypełnione prawidłowo i zgodne ze złożoną ofertą

– zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji

2) aktualizacja nie może dotyczyć udziału własnego w zakresie zmniejszenia, powodując procentowe zmniejszenie wkładu własnego.

 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej pod względem merytorycznym jest spełnienie następujących wymogów:

1) oferta musi być złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

2) kompletność wymaganych załączników określonych w pkt. 7) powyżej;

 1. oferta powinna być zgodna z przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się              o dotację na wsparcie realizacji zadania;
 2. dotacja nie będzie udzielana na:

– prace remontowe i budowlane, w tym zakup materiałów remontowo-budowlanych;

– pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników, opłaty czynszowe i rachunki telefoniczne poza zakresem realizacji zadania publicznego określonego szczegółowo w ofercie;

– zakup gruntów;

– działalność gospodarczą;

– działalność polityczną i religijną;

– refundację kosztów realizowanych wcześniej zadań publicznych;

– dotowanie zadań dofinansowywanych z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

Pouczenie:

– ofertę i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu,

– jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem(czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji,

– w przypadku, gdy załączniki do oferty są składane w formie kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu wraz z podaniem daty.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przekazaniem dotacji w oczekiwanej wysokości;
 2. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego;
 3. Wójt Gminy Piątnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości/części przed upływem terminu na złożenie ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu;
 4. Po zakończeniu konkursu wnioski nie będą zwracane.
 5. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania i tryb płatności zostaną określone w umowie sporządzonej i zawartej zgodnie z warunkami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości,             o którą występuje oferent.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie o powierzeniu realizacji zadania publicznego.
 2. Realizacja zadania publicznego może nastąpić w okresie: 01 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.
 3. Organizacja składająca ofertę powinna w szczególności spełniać następujące warunki:

1) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem

2) zapewnić realizację współzawodnictwa sportowego

3) posiadać odpowiednią kadrę i inne zasoby pozwalające na samodzielną realizację zadania.

 

 1. Kwalifikowalność kosztów
 2. Zadanie będzie uznane za zrealizowane, jeśli przewidywane i wymierzalne rezultaty sprecyzowane w ofercie zostaną wykonane co najmniej w 75%.
 3. Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy gdy są niezbędne i bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe, poparte właściwymi dowodami księgowymi.
 4. Koszty, które – w szczególności – mogą być finansowane z dotacji:

1) zakup sprzętu sportowego, w tym nagród

2) płace trenerów (instruktorów, opiekunów)

3) wyżywienie, noclegi

4) koszty sędziowania

5) ubezpieczenia

6) transport

7) usługi medyczne

8) opłaty licencyjne

9) wynajem obiektów sportowych

10) koszty obsługi zadania w wysokości nie przekraczającej 20% przyznanej dotacji

Dopuszczalne przesunięcia pomiędzy rodzajami kosztów w ramach działań, określa się na poziomie 20%.

 1. Z przyznanej dotacji nie mogą być finansowane wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do realizowanego zadania, w tym m.in.:

1) wydatki finansowane z innych źródeł

2) koszty kar

3) premie i nagrody pracownicze

4) zobowiązania powstałe przed zawarciem umowy i po okresie jej obowiązywania.

 1. Termin składania ofert

Oferty wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 05.02.2021 roku do Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, do pok. nr 8, w kopercie  z opisem: KONKURS- SPORT. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

 1. Tryb oraz termin dokonywania wyboru ofert
 2. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Wójta Gminy Piątnica. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą postanowienia art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz udokumentowane w ofercie elementy oceny, zawarte we wzorze karty oceny merytorycznej, która stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Wójta Gminy Piątnica i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie.
 4. Efekty prac komisji, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedstawiane są w ciągu 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert Wójtowi Gminy Piątnica, który podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji i zawiera umowę na realizację zadania.
 5. Ogłoszenie o przyznaniu dotacji zostanie opublikowanie w trybie ogłoszenia konkursu.
 1. Zadania publiczne tego samego rodzaju dotowane z budżetu Gminy Piątnica w roku 2020

nie dotyczy

VII. Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątnica
 3. na oficjalnej stronie internetowej gminy: www.gminapiatnica.pl

Załączniki:

1. karta oceny formalnej i merytorycznej

2. Wzór oferty

3. karta oceny formalnej i merytorycznej

Ostatnie wpisy

Wkrótce rozpoczynamy przebudowę kolejnych dróg

W dniu 17 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy Piątnica została  podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg w gminie Piątnica (II etap)”. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski

Czytaj więcej »