Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących usytuowania masztu w parku w Piątnicy Poduchownej

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących usytuowania masztu w parku w Piątnicy Poduchownej

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących usytuowania masztu w parku w Piątnicy Poduchownej

Obwieszczenie

o konsultacjach społecznych dotyczących usytuowania masztu w parku w Piątnicy Poduchownej

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 192/XLI/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2992) informuję o przeprowadzanych konsultacjach społecznych dotyczących usytuowania masztu w Parku w Piątnicy Poduchownej.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest usytuowanie masztu bezpośrednio przy obelisku upamiętniającym żołnierzy 33 Pułku Piechoty na terenie parku znajdującego się w Piątnicy Poduchownej, w ograniczeniu ulic Stawiskowskiej, Szkolnej i Księdza Kardynała Wyszyńskiego.

Zaproponowana lokalizacja usytuowania masztu wynika z faktu, iż w minionych latach zdecydowana większość rocznic i uroczystości państwowych obchodzona była właśnie w tym miejscu.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 22 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Piątnica.

Opinie w przedmiocie projektu należy wyrazić poprzez: wypełnienie formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków dostępnego na stronie internetowej Gminy Piątnica: www.gminapiatnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminapiatnica.pl, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53 w Kancelarii (pokój nr 8, parter).

Wypełnione formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków, należy złożyć za pośrednictwem wybranego kanału komunikacyjnego:
1) w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica (pokój nr 8, parter), 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53;
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna,
3) elektronicznie na adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /2007052/SkrytkaESP,
4) elektronicznie na adres e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl .

Formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków złożone lub wysłane po 24 marca 2022 r. (liczy się data nadania wynikająca ze stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Piątnica, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Formularz konsultacji maszt

Usytuowanie masztu mapa

 

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »