Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Granty PPGR – informacja dla wnioskodawców.

Granty PPGR – informacja dla wnioskodawców.

Granty PPGR – informacja dla wnioskodawców.

W związku ze zrealizowaniem przez Wykonawcę dostawy laptopów w ramach projektu Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”, Gmina Piątnica informuje, że po otrzymaniu niezbędnych danych/ dokumentów od Wnioskodawców(którzy złożyli swoje deklaracje w ubiegłym roku), pod koniec sierpnia br. będzie przekazywany Wnioskodawcom sprzęt komputerowy na podstawie umowy darowizny.

Każdy z Wnioskodawców zostanie poinformowany o terminie odbioru sprzętu komputerowego.

Wnioskodawca powinien przedłożyć następujące dokumenty lub informacje:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka poświadczony za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego;
  2. Seria i nr dowodu osobistego, data wydania dowodu, przez kogo został wydany dowód osobisty;
  3. Nr PESEL dziecka
  4. Odpis postanowienia Sądu Rejonowego …… (sygn. akt….) ustanawiającego opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) – kserokopia za zgodność z oryginałem

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu Gmina zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu, wobec powyższego proszę o zapoznanie się z opracowaną przez Gminę Piątnica procedurą monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego wprowadzonego Zarządzeniem 61.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia                          3 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu realizowanego przez Gminę Piątnica w ramach Programu wsparcia dzieci- wnuków i prawnuków – byłych pracowników PGR dostępnego na stronie BIP Urzędu Gminy Piątnica.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich   w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 1185/2022. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.


Zarządzenie numer 61.2022 Wójta Gminy Piątnica.

Ostatnie wpisy

Jarmark wielkanocny

W sobotę 1 kwietnia 2023 roku na Starym Rynku w Łomży odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Piątnica i Miasto Łomża w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Koła Łowieckiego „Trop”

Zarząd Koła Łowieckiego „Trop” w Białymstoku, informuje, że osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich w sezonie w obwodzie 133 jest: Jan Żukowski Szkody łowieckie rolnik powinien zgłaszać listem poleconym lub osobiście na adres: Jan Żukowski,

Czytaj więcej »