Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wójt Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczona została kwota w wysokości  100 000,00 zł, w podziale na poszczególne rodzaje zadań:

Zadanie 1. „Przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym polegające na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień” – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,00 zł

Kluby sportowe organizujące wyjazdy sportowe w ramach programów profilaktycznych dla młodzieży zobowiązane są umożliwić w nich nieodpłatne uczestnictwo dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych. Rekomendowane jest objecie wsparciem dzieci z grup ryzyka, które uczestniczą w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Zadanie powinno uwzględniać:

1) prowadzenie systematycznych zajęć pod opieką wykwalifikowanej kadry z programem dostosowanym do określonej grupy wiekowej (dotyczy zarówno zajęć sportowych, jak i profilaktycznych). Kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia sportowe i profilaktyczne powinny być szczegółowo opisane w cz. IV pkt.2 oferty;

2) działania informacyjne, edukacyjne w zakresie utrwalania prawidłowych wzorców zachowań i podnoszenia wiedzy w dziedzinie uzależnień wśród dzieci i młodzieży;

3) wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień

4) beneficjentami zadania są dzieci i młodzież szkolna – mieszkańcy gminy Piątnica;

5) realizację zadań sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych, które powinny obejmować:

a)zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć, m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, promowanie zachowań koleżeńskich, prospołecznych, uczących wzajemnego szacunku i reguł fair play, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw obywatelskich. Zaleca się, aby uczestnicy zajęć po zapoznaniu się z zasadami podpisywali kontrakt – zobowiązanie do ich przestrzegania,

b) trening umiejętności życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, gry fair play, radzenie sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie,c) współpracę z rodzicami;

6) prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania m.in. dziennik zajęć zawierający listę obecności osób biorących udział w zajęciach, osoby prowadzące zajęcia, tematy, daty i godziny zajęć;

7) maksymalne stawki wynagrodzenia brutto za godzinę zegarową:

a) 90,00 zł brutto za prowadzenie zajęć sportowych,

b) 80,00 zł brutto za prowadzenie zajęć profilaktycznych;

8) w ofercie należy opisać:

a) zasady rekrutacji uczniów na zajęcia oraz planowaną liczbę grup i liczbę osób objętych zajęciami,

b) zakres, w jakim stopniu pozalekcyjne zajęcia sportowe będą dostępne osobom ze szczególnymi potrzebami

W przypadku funkcjonowania obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2 oferent realizuje zadanie z uwzględnieniem wytycznych, określonych przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie 2. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej wśród mieszkańców gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem” – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 50 000,00 zł

Zadanie powinno być realizowane poprzez zapewnienie możliwości różnorodnych form spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, w szczególności:

1)realizację programu uniwersalnej profilaktyki uzależnień;

2)prowadzenie zajęć zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu i promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców;

3) prowadzenie zajęć integracyjnych, pomagających budować otwartość i zaufanie wśród mieszkańców gminy;

4) prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży– gier i zabaw – w szczególności prowadzenie zajęć regularnych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Piątnica

5) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, eliminowanie zaburzeń zachowania;

6) wspieranie rozwoju zainteresowań własnych mieszkańców gminy Piątnica, w szczególności dzieci i młodzieży (organizowanie zajęć artystycznych, rekreacyjnych itp.).

W przypadku funkcjonowania obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2 oferent realizuje zadanie z uwzględnieniem wytycznych, określonych przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie 3. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie alkoholizmowi i narkomanii” – wysokość środków publicznych na realizację zadania: 10 000,00 zł .

Działania konieczne do realizacji:

1) rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapetycznej (dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie)

2) rozszerzenie ofert pomocy dla rodzin, które podnoszą konsekwencje wynikające z nadużywania alkoholu przez członka rodziny

3) podejmowanie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (edukacja społeczności lokalnej, podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ofiarami przemocy, finansowanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla osób doświadczających przemocy mających na celu zwiększenie umiejętności i możliwości radzenia sobie z sytuacją przemocową)

4) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym/ problemem przemocy oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych

5) realizacja programów profilaktycznych opóźniających inicjację alkoholową, adresowanych do całej populacji dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi

6) wdrażanie w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych rekomendowanych programów profilaktycznych dostępnych w bazie programów rekomendowanych:

www.programyrekomendowane.pl

7) podejmowanie działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych lub społecznych u osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym dofinansowanie programów redukcji szkód zdrowotnych, społecznych, psychologicznych wynikających ze spożywania alkoholu

8) zwiększenie dostępności informacji o formach pomocy (osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary przemocy, problemy alkoholowe, problemy narkomanii, uzależnienia behawioralne)

9) wsparcie podmiotów leczniczych i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin, między innymi dofinansowanie superwizji i szkoleń podnoszących

kwalifikacje zawodowe pracowników placówek lecznictwa odwykowego, pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy w rodzinie w tym z problemami alkoholowymi.

W przypadku funkcjonowania obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2 oferent realizuje zadanie z uwzględnieniem wytycznych, określonych przepisami obowiązującego prawa.

Miejsce realizacji zadania: teren gminy Piątnica (nie dotyczy uczestnictwa w wyjazdowych).

Odbiorcy zadania: mieszkańcy gminy Piątnica.

Dofinansowanie ze środków Gminy Piątnica nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Należy przy tym uwzględnić, że wydatki z wnioskowanej dotacji w min. 10 % stanowią wkład własny, w tym w min. 5% wkład finansowy

 1. Termin realizacji zadania publicznego

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy z oferentem, jednak nie wcześniej niż od 01 maja 2023 roku do dnia 10.12.2023 roku.

UWAGA: Termin realizacji zadania publicznego wskazany w ofercie nie może wykraczać poza  terminy określone w  ogłoszeniu o konkursie.

 • Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).
 2. Przyznana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na cele związane z realizowanym zadaniem oraz na potrzeby osób, których dotyczy.
 3. W ofercie należy podać informacje dotyczące:
 1. planowanej liczby adresatów zadania,
 2. ewentualne przewidywane przerwy w realizacji zadania (np. przerwa wakacyjna),
 3. wykazu osób realizujących treści/zagadnienia merytoryczne w ramach zadania wraz z wykazem kwalifikacji każdej z tych osób oraz funkcji w zadaniu, jakie ta osoba będzie realizować/wykonywać w wykazie należy uwzględnić przeszkolonych wolontariuszy o ile będą brać udział w realizacji zadania)
 4. opisu ryzyka w odniesieniu do realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem możliwości zaostrzenia regulacji prawnych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, wraz ze wskazaniem sposobu ich rozwiązania
 5. alternatywnego scenariusza działań i alternatywnej kalkulacji przewidywanych kosztów, w szczególności:

ryzyko: zagrożenie epidemiologiczne – rozwiązanie: np. zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia działań, zapewnienie środków dezynfekujących;

ryzyko: brak możliwości realizacji działań w formie spotkań – rozwiązanie: np. zdalna forma realizacji zadania;

ryzyko: zwiększenie ograniczeń dotyczących liczby uczestników – rozwiązanie: np. zmniejszenie grup                  z równoległym zwiększeniem liczby spotkań;

 1. Do oferty dołącza się:
 1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. statut
 3. informacja o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikających z przepisów ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) oraz o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wynikających z ustawy z dnia 4.04.2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 82)8. Oferty zawierające błędy formalne, nieuzupełnione w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 4. Program profilaktyczny
 5. PROGRAM PROFILAKTYCZNY, który powinien zawierać:
 • szczegółowy konspekt uwzględniający: cele, metody pracy i pomoce dydaktyczne, określenie zasad poszanowania podmiotowości i godności człowieka, diagnozę występujących zagrożeń, ewaluację
 • harmonogram planowanych zajęć/ godziny, dzień, miesiąc, rok
 • miejsce realizacji
 • kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, staż pracy
 • opisać elementy profilaktyczne stanowiące integralną część realizowanych działań
 • opinie i sugestie młodzieży, nauczycieli, pedagogów, innych osób w przypadku, gdy program był wcześniej realizowany.

Kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe w ramach programów profilaktycznych dla młodzieży zobowiązane są umożliwić w nich nieodpłatne uczestnictwo dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych. Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi dzieci z grup ryzyka, które uczestniczą w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych.

 1. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy, poczty lub innych czynników zewnętrznych nie będą brane pod uwagę.
 3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi wnioskodawca.
 4. Wójt przyznaje dotację w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru, odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z
 5. przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku Oferent ma możliwość:
 1. wycofania złożonej oferty i rezygnacji z realizacji zadania;
 2. aktualizacji zakresu rzeczowego oferty proporcjonalnie do zmniejszonej kwoty dotacji  i złożenia skorygowanych dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy tj. opisu zakładanych rezultatów/ harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów w terminie 14 dni od zamieszczenia informacji o wynikach konkursu. Brak aktualizacji oferty ww. terminie skutkuje rezygnacją z przyznanej dotacji. O zachowaniu terminu jej złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Piątnica.
 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
 2. Niezachowanie terminu skutkuje rezygnacją z przyznanej dotacji.
 3. Wójt może odmówić Oferentowi przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli:
 1. zaktualizowany zakres zadania w sposób znaczący różni się od opisanego w ofercie;
 2. Oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.
 1. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji podlegają rozliczeniu na podstawie sprawozdania (częściowego i/lub końcowego) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057). Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia sprawozdania:
 1. częściowego w terminie określonym w umowie;
 2. końcowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 3. Termin składania ofert

Oferty wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18.04.2023 roku do Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, do pok. nr 8, w kopercie                         z opisem: KONKURS- PROFILAKTYKA. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Szczegóły odnośnie konkursu ofert znajdują się w Regulaminie konkursu ofert.

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1. Oferta realizacji zadania publicznego
 2. Załącznik Nr 2- informacja o dostępności do Regulaminu II otwartego konkursu ofert
 3. Załącznik Nr 8. Karta oceny formalnej
 4. Załącznik Nr 9 karta oceny merytorycznej

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »