Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale IZP

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale IZP

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale IZP

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PIĄTNICA ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątnica

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53
Stanowisko: podinspektor
Wydział: Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wymiar czasu pracy: pełny – 1 etat
Planowana data zatrudnienia: w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada wykształcenie wyższe;
7) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), ochrony danych osobowych, rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej,
b) wiedza specjalistyczna: bardzo dobra znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, o działalności pożytku publicznego, o fundacjach, o finansach publicznych, o funduszu sołeckim,
c) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy, system informacji prawnej, edytor aktów pranych), obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism, znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych;
2) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie;
3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;
4) samodzielność, zaangażowanie;
5) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

– w zakresie realizacji funduszu sołeckiego:
1) przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia;
2) ustalenie wartości zamówienia;
3) sporządzanie projektu ogłoszenia lub zaproszenia wymaganego dla trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) przygotowywanie projektu wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji udostępnionej wykonawcom ubiegającym się lub zamierzającym się ubiegać o udzielenie zamówienia publicznego;
5) udzielanie zamówień w ramach funduszu sołeckiego;
6) udzielanie pomocy samorządowi oraz mieszkańcom wsi w realizacji ich zadań statutowych, w tym dotyczących wykorzystania środków funduszu sołeckiego;
7) uczestnictwo w zebraniach wiejskich;
8) przygotowanie propozycji sposobu załatwienia wniosków i interpelacji radnych, wniosków komisji rady oraz wniosków o charakterze ogólnospołecznym zgłaszanych przez obywateli i organy samorządu mieszkańców wsi dotyczące funduszu sołeckiego;
9) nadzór merytoryczny i kontrola nad wykonywanymi zadaniami w zakresie funduszu sołeckiego;
10) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego;
11) przygotowanie projektów umów zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

– w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
1) prowadzenie spraw w zakresie nawiązywania kontaktów i współdziałania z partnerami zagranicznymi;
2) realizacja zadań wynikających z przepisów regulujących działalność pożytku publicznego i wolontariat, a w szczególności:
a) opracowywanie projektu rocznego gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ustawowo określonymi,
b) koordynacja realizacji programu i sporządzanie zbiorczych informacji z jego wykonania,
c) prowadzenie spraw dotyczących zlecania podmiotom wymienionym w lit. a realizacji zadań publicznych w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym związanych z ogłaszaniem otwartych konkursów, wyborem ofert, zawieraniem umów na udzielenie dotacji, kontrolą czynności podejmowanych w ramach powierzonego zadania i rozliczaniem sprawozdań z wykonania zadania publicznego,
d) terminowe przygotowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy celem przedłożenia przez Wójta Radzie.

– w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
1) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych m.in. poprzez:
a) występowanie do Wydziałów o przekazanie potrzebnych materiałów i informacji,
b) odpowiednie opracowanie materiałów i informacji przekazanych przez Wydziały,
c) wypełnianie formularzy wniosków ze środków krajowych,
d) przygotowanie/zebranie niezbędnych załączników do wniosków;2) zbieranie niezbędnych informacji/dokumentów w celu podpisania umowy o dofinansowanie;
3) gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy zewnętrznych oraz rozliczanie wydatkowania przyznanych środków z instytucjami współfinansującymi, opracowywanie dokumentów finansowych;
4) prowadzenie współpracy z Wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy zewnętrznych;
5) analizowanie wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych;
6) monitorowanie informacji z zakresu programów pomocowych, unijnych i krajowych, w tym harmonogramów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców i ogłoszeń o konkursach;
7) podejmowanie współpracy z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi fundusze pomocowe, unijne krajowe w celu pozyskania dodatkowych funduszy dla budżetu Gminy.

Ponadto, do zadań przewidzianych dla tego stanowiska należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie należącym do stanowiska pracy oraz przestrzegania przepisów prawa przy załatwianiu spraw;
2) ponoszenie odpowiedzialności za terminowe i zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw;
3) wykonywanie zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy i aktach normatywnych wyższego rzędu;
4) przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień i pomocy;
5) wykonywanie obowiązków związanych z obronnością kraju;
6) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz postanowień Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
7) udostępnianie informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej i Statucie Gminy;
8) sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu spraw należących do właściwości stanowiska pracy;
9) udzielanie pomocy samorządowi mieszkańców wsi w realizacji ich zadań statutowych;
10) współuczestniczenie w wykonywaniu kontroli zarządczej na zasadach określonych w odrębnych zarządzeniach Wójta;
11) dokonywanie samooceny własnej działalności oraz uczestniczenia w badaniu opinii interesantów (pozyskiwanie arkuszy oceny pracy własnego stanowiska pracy);
12) współpraca z innymi pracownikami Urzędu w celu doskonalenia obsługi interesantów i zapewnienie przepływu informacji w Urzędzie;
13) wykorzystywanie nowoczesnych technik w pracy na zajmowanym stanowisku, w tym: wykonywania obowiązków służbowych przy użyciu programów informatycznych oraz zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa i orzecznictwem przy pomocy systemu informacji prawnej udostępnionego w sieci wewnętrznej i elektronicznych Dzienników Ustaw i innych urzędowych stron internetowych, w tym BIP;
14) stałe pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
15) wykonywanie na polecenie przełożonych innych prac mieszczących się w zakresie działalności wydziału;
16) Sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań z zakresu działania stanowiska pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) pierwsza umowa na czas określony – 6 miesięcy;
2) stanowisko – podinspektor;
3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat);
4) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;
5) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Piątnica;
6) budynek nie przystosowany do osób niepełnosprawnych;
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku;
8) bezpośredni przełożony: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu maju 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Piątnica był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata,
3) podanie o przyjęcie do pracy – list motywacyjny podpisany przez kandydata,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty), poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
6) kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, podpisane przez kandydata,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
9) klauzula informacyjna, podpisana przez kandydata.

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie – pokój nr 8 (kancelaria – parter) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Piątnica. SO.2110.2.2023”

Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 lub 15.

Wójt

Artur Wierzbowski

Ostatnie wpisy