Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ogłoszenie Wójta Gminy Piątnica o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Piątnica o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Piątnica o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

Wójt Gminy Piątnica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o którym mowa w Zarządzeniu Nr 3.2024 Wójta Gminy Piątnica z dnia 3 stycznia 2024 roku.

  1. Informacje ogólne:
  2. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571) Wójt Gminy Piątnica zaprasza organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.
  3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.
  4. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.
  1. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w konkursie;

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania komisji konkursowych:

Komisje konkursowe opiniują oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Piątnica.

  1. Powołanie komisji konkursowych:

Komisja konkursowa zostanie powołana zarządzeniem Wójta Gminy Piątnica. W skład każdej komisji konkursowej Wójt powoła swoich przedstawicieli oraz max. dwie osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spośród członków komisji Wójt powoła przewodniczącego.

 

  1. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia – na załączonych formularzach w zależności od zakresu tematycznego konkursów ofert (podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) – można składać w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53,

18-421 Piątnica Poduchowna w terminie od dnia 15.01.2024 r. do 24.01.2024 r. do godz. 12.00 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Formularz zgłoszenia kandydata – zał. 2

Ostatnie wpisy