Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 14.2024 Wójta Gminy Piątnica z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2024/2025 oraz Zarządzeniu Nr 13.2024 Wójta Gminy Piątnica
z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2024/2025.

Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i szkoły, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 5. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą:
  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), Uchwale Nr 144/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów
i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
2017 r. poz. 1252) oraz Uchwale Nr 145/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Piątnica (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego2017 r. poz. 1253).

 1. Uchwała 144.XXVI.2017
 2. Uchwała 145.XXVI.2017
 3. Rekrutacja przedszkole 2024.2025
 4. Rekrutacja kl. I 2024.2025

Ostatnie wpisy

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. odbędzie się Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, w tym osób bezdomnych przebywających na terenie gminy Piątnica. Ośrodek wyznaczył gminnego koordynatora badania, który będzie

Czytaj więcej »