Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Rusza nabór do programu „Mały Strażak 2023”

Rusza nabór do programu „Mały Strażak 2023”

Rusza nabór do programu „Mały Strażak 2023”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2023.

Cel programu:

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Rodzaje przedsięwzięć:

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podlaskiego.

Forma dofinansowania:

 • Dotacja
 • Kwota alokacji środków wynosi 1 130 000,00 zł w tym:
 • NFOŚiGW – 1 080 000,00 zł
 • WFOŚiGW – 50 000,00 zł

Intensywność dofinansowania:

 • Dotacja
 • Kwota alokacji środków wynosi 4 100 000,00 zł w tym:
 • NFOŚiGW – 4 000 000,00 zł
 • WFOŚiGW – 100 000,00 zł

Termin i sposób składania wniosków:

 1. Nabór wniosków odbywać się będzie od 9.02.2023 r. do 13.03.2023 r. do godziny 15:30.
 2. Wniosek o symbolu MAŁY STRAŻAK/2023 wraz z kompletem załączników należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wniosek złożony za pośrednictwem ePUAP wraz z załącznikami, musi być opatrzony podpisem elektronicznym osoby upoważnionej zgodnie z KRS. Wersję elektroniczną wniosku, umożliwiającą edycję danych należy również wysłać na adres mailowy pracownika Zespołu Funduszy Krajowych – Pani Pauliny Siuchno psiuchno@wfosigw.bialystok.pl. W temacie wiadomości mailowej należy podać nazwę jednostki OSP.
 3. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesyłać listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku do dnia zakończenia naboru do godziny 15:30.
  • W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową lub przesyłką kurierską o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu, nie później, niż do dnia zakończenia naboru.
  • O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosków złożonych za pośrednictwem ePUAP decyduje data wpływu wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Osoba do kontaktu:

Paulina Siuchno
tel. (85) 875–81–95
psiuchno@wfosigw.bialystok.pl

Do pobrania:

Ostatnie wpisy