Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ogłoszenie Wójta Gminy Piątnica w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki na 2022 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Piątnica w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki na 2022 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Piątnica w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki na 2022 rok

WÓJT GMINY PIĄTNICA

ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczona została kwota w wysokości 64 000,00 zł, na zadanie ?Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród mieszkańców gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem”.

 

Zadanie powinno być realizowane poprzez zapewnienie możliwości różnorodnych form spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, w szczególności:

1) realizację programu uniwersalnej profilaktyki uzależnień;

2) prowadzenie zajęć zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu i promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców;

3) prowadzenie zajęć integracyjnych, pomagających budować otwartość i zaufanie wśród mieszkańców gminy;

4) prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży? gier i zabaw – w szczególności prowadzenie zajęć regularnych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Piątnica

5) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, eliminowanie zaburzeń zachowania;

6) wspieranie rozwoju zainteresowań własnych mieszkańców gminy Piątnica, w szczególności dzieci i młodzieży (organizowanie zajęć artystycznych, rekreacyjnych, wyjazdowych, itp.).

 

W przypadku funkcjonowania obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2 oferent realizuje zadanie z uwzględnieniem wytycznych, określonych przepisami obowiązującego prawa.

Miejsce realizacji zadania: teren gminy Piątnica (nie dotyczy uczestnictwa w wyjazdowych).

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: teren gminy Piątnica (nie dotyczy uczestnictwa w wyjazdowych).

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców gminy Piątnica.
2. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż środki finansowe określone w regulaminie konkursu.
3. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 90% kosztów kwalifikowalnych realizacji całości zadania. Udział innych środków w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 10% gdzie min. 5% stanowią środki finansowe.
4. Podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wsparcie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:

koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego):

  • wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania
  • transport, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zadania (w przypadku wyjazdów)
  • obsługa specjalistyczna (np. wynagrodzenia specjalistów)
  • wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia
  • zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np. ubezpieczenie, opracowana graficzne, druk ulotek i materiałów profilaktyki przeciwalkoholowej, zakup materiałów plastycznych itp.)
  • zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania (np. medale, statuetki, inne rzeczowe)
  • obsługę techniczną zadania – do wysokości 5% całkowitej wartości zadania

koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania – działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym, kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu), księgowość związana wyłącznie z realizowanym zadaniem ? do wysokości 15% wartości zadania.

TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do siedziby Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pok. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2022 r. w kopercie z opisem KONKURS-PROFILAKTYKA. Oferty można przesłać pocztą, jednakże o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu.

Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny dokument określający osobowość prawną wypis z KRS-u lub wypis z ewidencji,
b) statut,
c) pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),
d) PROGRAM PROFILAKTYCZNY
e) Informacja o zapewnieniu dostępności (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik)

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
Wzór umowy na realizację zadania publicznego
Załącznik – wzór oferty
Załącznik- informacja o dostępności do Regulaminu II otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Wójta Gminy Piątnica – konkurs ofert na działania profilaktyczne

Ostatnie wpisy