Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Nazwa zadania konkursowego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wsparcia wykonania zadania publicznego, a od Oferentów wymagany jest własny wkład finansowy i/lub niefinansowy.

Opis zadania:

 1. organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie gminy Piątnica
 2. organizacja szkoleń i udział w zawodach sportowych, mających na celu osiąganie wyników sportowych na różnych poziomach rozgrywek,
 3. upowszechnianie innych form aktywności fizycznej skierowanej na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców gminy Piątnica.

Odbiorcy zadania: mieszkańcy gminy Piątnica.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Miejsce realizacji zadania: teren gminy Piątnica (nie dotyczy uczestnictwa w rozgrywkach wyjazdowych).

Dofinansowanie ze środków Gminy Piątnica nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 15%.

 1. Termin realizacji zadania publicznego

Termin realizacji zadania od 15 kwietnia 2023 r. do 10 grudnia 2023 r.

UWAGA: Termin realizacji zadania publicznego wskazany w ofercie nie może wykraczać poza  terminy określone w  ogłoszeniu o konkursie.

 • Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).
 2. Przyznana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na cele związane z realizowanym zadaniem oraz na potrzeby osób, których dotyczy.
 3. W ofercie należy podać informacje dotyczące:
 1. planowanej liczby adresatów zadania,
 2. ewentualne przewidywane przerwy w realizacji zadania (np. przerwa wakacyjna),
 3. wykazu osób realizujących treści/zagadnienia merytoryczne w ramach zadania wraz z wykazem kwalifikacji każdej z tych osób oraz funkcji w zadaniu, jakie ta osoba będzie realizować/wykonywać w wykazie należy uwzględnić przeszkolonych wolontariuszy o ile będą brać udział w realizacji zadania)
 4. opisu ryzyka w odniesieniu do realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem możliwości zaostrzenia regulacji prawnych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, wraz ze wskazaniem sposobu ich rozwiązania
 5. alternatywnego scenariusza działań i alternatywnej kalkulacji przewidywanych kosztów, w szczególności:

ryzyko: zagrożenie epidemiologiczne – rozwiązanie: np. zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia działań, zapewnienie środków dezynfekujących;

ryzyko: brak możliwości realizacji działań w formie spotkań – rozwiązanie: np. zdalna forma realizacji zadania;

ryzyko: zwiększenie ograniczeń dotyczących liczby uczestników – rozwiązanie: np. zmniejszenie grup z równoległym zwiększeniem liczby spotkań;

 1. Do oferty dołącza się:
 1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. statut
 3. informacja o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikających z przepisów ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) oraz o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wynikających z ustawy z dnia 4.04.2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 82)8. Oferty zawierające błędy formalne, nieuzupełnione w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia zostaną odrzucone  z przyczyn formalnych.
 1. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy, poczty lub innych czynników zewnętrznych nie będą brane pod uwagę.
 3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi wnioskodawca.
 4. Wójt przyznaje dotację w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru, odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z
 5. przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku Oferent ma możliwość:
 1. wycofania złożonej oferty i rezygnacji z realizacji zadania;
 2. aktualizacji zakresu rzeczowego oferty proporcjonalnie do zmniejszonej kwoty dotacji  i złożenia skorygowanych dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy tj. opisu zakładanych rezultatów/ harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów w terminie 14 dni od zamieszczenia informacji o wynikach konkursu. Brak aktualizacji oferty ww. terminie skutkuje rezygnacją z przyznanej dotacji. O zachowaniu terminu jej złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Piątnica.
 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
 2. Niezachowanie terminu skutkuje rezygnacją z przyznanej dotacji.
 3. Wójt może odmówić Oferentowi przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli:
 1. zaktualizowany zakres zadania w sposób znaczący różni się od opisanego w ofercie;
 2. Oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.
 1. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji podlegają rozliczeniu na podstawie sprawozdania (częściowego i/lub końcowego) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057). Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia sprawozdania:
 1. częściowego w terminie określonym w umowie;
 2. końcowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 3. Termin składania ofert

Oferty wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 05.04.2023 roku do Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, do pok. nr 8, w kopercie  z opisem: KONKURS- SPORT. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Szczegóły odnośnie konkursu ofert znajdują się w Regulaminie konkursu ofert.

Załączniki:

 1. Oferta realizacji zadania publicznego
 2. Załącznik Nr 2- informacja o dostępności do Regulaminu II otwartego konkursu ofert
 3. karta oceny formalnej
 4. karta oceny merytorycznej
 5. REGULAMIN KONKURSU OFERT_ SPORT

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »