Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Plan zagospodarowania przestrzennego

m.nowakowski_Piatnica-117

/ / Plan zagospodarowania przestrzennego / /

Aktualności

Wkrótce rozpoczynamy przebudowę kolejnych dróg

W dniu 17 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy Piątnica została  podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg w gminie Piątnica (II etap)”. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski

Czytaj dalej

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to uchwała rady miasta lub gminy, która reguluje sposób wykorzystania terenu na terenie tego miasta lub gminy. Nazywa się go również „planem miejscowym” lub „planem”.

Plan jest aktem prawa miejscowego, czyli obowiązuje tylko na obszarze gminy, która go uchwaliła.

W planie ustala się przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu. Z planu dowiesz się między innymi:

 • co możesz wybudować
 • jak wysoki może być budynek
 • gdzie będzie dojazd do twojej nieruchomości
 • co może powstać obok twojej nieruchomości.

Ważne! Realizacja inwestycji, która nie jest w planie dopuszczona, jest zabroniona.

Realizacja niektórych inwestycji możliwa jest tylko na podstawie planu.

 • Jeżeli chcesz zrealizować taką inwestycję na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu, złóż wniosek o uchwalenie planu miejscowego.
 • Jeśli dla twojej nieruchomości obowiązuje plan miejscowy, który przewiduje inne przeznaczenie terenu niż planowane przez ciebie, możesz złożyć wniosek o jego zmianę.

Co określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 • zasady kształtowania krajobrazu
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
 • zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
 • stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości.

W zależności od potrzeb miejscowym w planie zagospodarowania przestrzennego można określić również:

 • granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości
 • granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej
 • granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji
 • granice terenów pod budowę urządzeń oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko
 • granice terenów pod budowę obiektów handlowych
 • granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
 • granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu, przedsięwzięcia Euro 2012 lub decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
 • granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych
 • granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej
 • granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych
 • sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów
 • minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o uchwalenie lub zmianę planu miejscowego

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
na podstawie twojego wniosku oceni, czy należy przystąpić do sporządzenia planu oraz czy twój wniosek jest zgodny ze studium.

Jeśli uzna twój wniosek za uzasadniony, to przygotuje materiały geodezyjne oraz ustali zakres prac planistycznych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może następnie przekazać twój wniosek do rady gminy,
która może podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

Pamiętaj! Twój wniosek nie jest rozpatrywany jak zwykła sprawa w urzędzie
– gdzie po złożeniu wniosku otrzymujesz w określonym terminie odpowiedź. Wniosek o uchwalenie lub zmianę planu miejscowego ma charakter propozycji. Przepisy nie przewidują żadnych procedur ani terminów na jego rozpatrzenie. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może
uwzględnić twój wniosek bądź nie. Od jego rozstrzygnięcia nie możesz się odwołać. Twój wniosek musi zostać zarejestrowany w prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta rejestrze wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego. W praktyce – im więcej
wniosków w sprawie uchwalenia lub zmiany planu miejscowego jest rejestrowanych dla danego terenu, tym bardziej prawdopodobne jest, że władze miasta lub gminy zdecydują o przystąpieniu do sporządzania planu.

 

 

2. Rada gminy podejmie uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego

Przed podjęciem uchwały wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Ponadto przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.

Częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Rada może odmówić przystąpienia do sporządzania planu – takiego rozstrzygnięcia nie możesz zaskarżyć. Jeśli twój wniosek dotyczy inwestycji, która może być realizowana tylko po uchwaleniu planu miejscowego, odmowa jest mało prawdopodobna. O podjęciu uchwały informowany jest wojewoda, który sprawdza zgodność uchwały z prawem. Następnie informowane są instytucje i urzędy, które będą później opiniować i uzgadniać plan.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ogłasza o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu. Ogłoszenie publikowane jest w lokalnej prasie, w internecie albo w inny sposób charakterystyczny dla twojej gminy – np. wywieszane jest w urzędzie, na  słupach, tablicach ogłoszeniowych lub budynkach znajdujących się w okolicy nieruchomości, których dotyczy plan, itp. Ogłoszenie zawiera informacje o formie, miejscu i terminie składania wniosków do planu.

Każdy może zgłosić wniosek do planu. Termin składania wniosków wynosi minimum 21 dni od ogłoszenia. Po upływie terminu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje wnioski.

Ważne! Jeśli dowiesz się, że przystąpiono do sporządzania planu dla twojej nieruchomości, a to nie ty złożyłeś wniosek o uchwalenie lub zmianę planu miejscowego, ewentualnie procedura sporządzania planu wszczęta była z urzędu, to pamiętaj o złożeniu wniosku do planu. W ten sposób zasygnalizujesz na możliwie wczesnym etapie swoje oczekiwania odnośnie planowanego sposobu wykorzystania swojej nieruchomości. Jeśli tego nie zrobisz, może zostać sporządzony projekt planu, który nie będzie zgodny z twoim zamiarem korzystania z nieruchomości.