Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

m.nowakowski_Piatnica-489

/ / Podziały i rozgraniczenia nieruchomości / /

Podziały nieruchomości

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji Wójta Gminy Dobra zatwierdzającej podział zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Podziału nieruchomości można dokonać niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadkach o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych /ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/.

Przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stosuję się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowoduję konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000ha. /art. 92 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/.

Rozgraniczenie nieruchomości

Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenia ich na punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.  Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast (w wypadkach określonych w ustawie sądy) z urzędu lub na wniosek strony. 

W postępowaniu rozgraniczeniowym dokonuje się wyodrębnienia nieruchomości gruntowej z otaczającej jej przestrzeni, poprzez ustalenie granic nieruchomości określających zasięg prawa własności w stosunku do gruntów sąsiednich. W trakcie postępowania nie ustanawia się prawa własności, jak również postępowanie to nie ma na celu doprowadzenia do zgodności danych z operatu ewidencji gruntów i budynków do danych zawartych w innych dokumentach, a w szczególności w zakresie powierzchni nieruchomości.

W trakcie postępowania rozgraniczeniowego upoważniony przez Wójta geodeta dokona analizy informacji zawartych w dokumentach uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz znajdujących się w księgach wieczystych, a także w dokumentacji uzyskanej od strony. Na podstawie zebranych danych geodeta dokona ustalenia granic nieruchomości na gruncie, a w przypadku braku ww. dokumentów, na podstawie zgodnego oświadczenia stron. Jeżeli w toku postępowania  dojdzie do ustalenia przebiegu granic nieruchomości, organ wyda decyzję o rozgraniczeniu. Stronie niezadowolonej z ustalenia przebiegu granicy przysługuje żądanie o przekazanie sprawy sądowi. W razie sporu, co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej i stanowi przesłankę do umorzenia postępowania. Natomiast w przypadku kiedy brak jest dokumentów jednoznacznie określających przebieg granicy, strony nie złożą zgodnych oświadczeń woli co do jej przebiegu oraz nie dojdzie do zawarcia ugody granicznej, wówczas organ umorzy postępowanie i przekaże sprawę z urzędu do rozpatrzenia przez sąd.