Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości oraz nazw ulic

m.nowakowski_Piatnica-244

/ / Nadanie numeru porządkowego nieruchomości / /

Co możesz zrobić, gdy budynek nie ma numeru porządkowego

Zwykle numer porządkowy ustalany jest z urzędu przez wójta lub burmistrza albo prezydenta miasta. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru porządkowego to możesz złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie tego numeru. Nie musisz być właścicielem budynku ani jego władającym (czyli np. użytkownikiem wieczystym, zarządczą lub dzierżawcą).

Aby otrzymać numer porządkowy budynku nie musisz uzyskiwać wcześniej pozwolenia na jego użytkowanie ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy. Urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także planowanego do wybudowania. Gdy nowo wybudowany budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, to ustal go zanim zaczniesz użytkować ten budynek.

Jakie budynki muszą mieć numery porządkowe

 Numery porządkowe muszą mieć budynki mieszkalne oraz inne budynki przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi. Są to np. budynki:

 • biurowe
 • ogólnodostępne wykorzystywane na cele kultury i kultury fizycznej
 • o charakterze edukacyjnym
 • szpitale
 • opieki medycznej
 • przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.

Jakie inne obiekty mogą mieć numery porządkowe

Obiekty typu: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

Zasady nadawania numeru porządkowego

Numery porządkowe przyjmują postać liczb całkowitych od 1 do n. Jeżeli nie istnieje możliwość nadania numeru porządkowego w postaci wyłącznie liczby całkowitej stosuje się liczbę całkowitą uzupełnioną wielką literą alfabetu łacińskiego od A do Z, wyłączając litery I, O, Q, a w przypadku wyczerpania liter alfabetu łacińskiego dopuszcza się użycie w  numerze drugiej litery alfabetu łacińskiego od A  do Z. Nie nadaje się odrębnych numerów porządkowych dla poszczególnych kondygnacji budynków.

Jeżeli obiekty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch lub więcej ulic, posiadają odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic, albo gdy obiekt położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, obiektom tym może być nadanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do obiektu.

Nadawanie numerów porządkowych związanych z określoną ulicą odbywa się w następujący sposób:

 • numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości ku jej granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód
 • numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości
 • numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami nieparzystymi, a po prawej stronie liczbami parzystymi
 • numery porządkowe obiektów przylegających do placu wzrastają, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
 • jeżeli plac powstaje z  rozszerzenia lub skrzyżowania ulic, dla obiektów przylegających do placu ustala się kolejne numery porządkowe jednej z ulic przechodzących przez plac.

Jeżeli nadawanie kolejnych numerów porządkowych spowoduje zaburzenie dotychczasowego ładu i czytelności numeracji porządkowej, organ prowadzący ewidencję podejmuje działania umożliwiające nadawanie numerów porządkowych zgodnie z ładem w zakresie numeracji porządkowej.

Co zrobić krok po kroku

Przygotuj i złóż wniosek

 

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się budynek, dla którego chcesz ustalić numer porządkowy.

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest kompletny i pozwala na załatwienie sprawy. Jeżeli twój wniosek nie jest kompletny, to urząd poinformuje cię, co musisz uzupełnić.

1. Wniosek nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Dostaniesz zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego

Urząd dokona oceny twojego wniosku oraz załączników. Następnie ustali numer porządkowy i zawiadomi cię o jego nadaniu – nawet wtedy, gdy nie jesteś właścicielem albo władającym nieruchomością. Takie zawiadomienie urząd wyśle także do wszystkich właścicieli nieruchomości lub innych podmiotów, które władają nieruchomością – uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli wniosek dotyczy budynku znajdującego się na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy, to numer porządkowy ustalą – w drodze porozumienia – odpowiednio urzędy miast lub gmin. Jeżeli nie dojdą do porozumienia to numery porządkowe ustali – w drodze zarządzenia – urząd wojewódzki, na terenie którego znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek o ustalenie numeru porządkowego. Zostaniesz zawiadomiony o ustaleniu numeru porządkowego.

Umieść na budynku tabliczkę z numerem porządkowym

Zamontuj tabliczkę z numerem porządkowym. Zrób to w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Na tabliczce tej, oprócz numeru porządkowego, zamieść również nazwę ulicy lub placu. Jeżeli miejscowość nie posiada ulic lub placów, albo posiada ulice lub place bez nazw, to na tabliczce podaj nazwę miejscowości. Dowiedz się, czy samorząd terytorialny nie wprowadził obowiązku umieszczania na tabliczce innych informacji, np. nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieść również na ogrodzeniu. Tabliczkę z numerem musisz zakupić na swój koszt.