Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Obowiązki ludności w zakresie przygotowań do powszechnej samoobrony.

Obowiązki ludności w zakresie przygotowań do powszechnej samoobrony.

 • zapoznanie się z rodzajami, sposobami ich ogłaszania i odwoływania oraz zasadami zachowania się po usłyszeniu poszczególnych sygnałów alarmowych,
 • zapoznanie się z rozmieszczeniem najbliższych budowli ochronnych w miejscu pracy i zamieszkania,
 • zaopatrzenie siebie i członków rodziny w indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
 • zaopatrzenie domowej apteczki w podstawowe leki i materiały opatrunkowe,
 • opanowanie zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
 • zgromadzenie i odpowiednie zabezpieczenie zapasów żywności i wody dla siebie i rodziny na czas utrzymywania się zagrożenia,
 • przygotowanie mieszkania (budynku) pod względem ppoż. i ochrony przed skażeniami, itp.
 • zapoznanie się z zasadami wykonywania prostych prac ratunkowych w rejonie porażenia,
 • przypadku zarządzenia ewakuacji – zabezpieczenie mienia, wyłączenie dopływu wody, prądu, gazu, spakowanie rzeczy osobistych, dokumentów, środków ochrony przed skażeniami oraz żywności, ścisłe wykonywanie poleceń organizatorów ewakuacji.

Zalecenia dla ludności w zakresie działań przygotowawczych w celu zmniejszenia skutków wystąpienia zagrożeń:

Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych

PAMIĘTAJ! PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:

 1. Osoby znajdujące się w domu powinny:

o            ubrać się;

o            wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;

o            zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;

o            zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;

o            zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);

o            pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

 1. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

o            przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;

o            udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;

o            pomagać słabszym, chorym i ułomnym;

o            podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

 1. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

 • nałożyć indywidualne środki ochrony:
 • udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki;
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
 • jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);

przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego należy:

 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • podjąć działania przygotowawcze zgodnie z zaleceniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
 • nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska,
 • przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome i inne środki nagłaśniające,
 • przebywając w pomieszczeniach należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu Należy w sposób zorganizowany opuścić schron (ukrycie).

Automatyczny defibrylator AED w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica

Gmina Piątnica zakupiła automatyczny defibrylator AED. To automatyczne urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych potrafi przeprowadzić nawet osobę bez przygotowania medycznego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. W przypadku zatrzymania akcji serca, defibrylator zwiększa

Czytaj więcej »

Komunikat Posterunku Policji w Piątnicy

Posterunek Policji w Piątnicy informuje, że od dnia 18 października 2022 r. rejon XVIII został objęty zadaniem priorytetowym dotyczącym niedopełnienia obowiązku oznaczenia numerem porządkowym nieruchomości przez właścicieli/użytkowników posesji, co może skutkować wydłużeniem czasu dojazdu służb na miejsce

Czytaj więcej »

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022 ? POWIAT ŁOMŻYŃSKI

KOGO DOTYCZY? Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. na terenie całego kraju. W powiecie łomżyńskim rozpocznie się już od 9 maja, obejmie przede wszystkim mężczyzn

Czytaj więcej »