Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zadania Obrony Cywilnej

Zadania Obrony Cywilnej

Wykrywanie zagrożeń, w tym oznaczanie stref niebezpiecznych oraz ostrzeganie i alarmowanie.

Organizowanie ewakuacji ludności.

Przygotowanie i utrzymanie budowli ochronnych.

Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych.

Udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej oraz stwarzanie warunków do spełniania posługi religijnej.

Walka z pożarami.

Przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń.

Organizowanie doraźnych miejsc przebywania (bytowania) i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności.

Doraźna pomoc w przywracani i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami.

Doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej.

Doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych.

Ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania.

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 461) obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Formacje Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Formacje Obrony Cywilnej Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub

Czytaj więcej »

Prawo Krajowe

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Prawo Krajowe Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25

Czytaj więcej »

System alarmowy Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / System alarmowy obrony cywilnej Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej (a także zarządzania kryzysowego) jest organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności, który ma ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza

Czytaj więcej »

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Piątnica

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Piątnica Jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Gminy Piątnica. Obowiązek

Czytaj więcej »

Obrona Cywilna

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:1. Służbę ostrzegawczą;2. Ewakuację;3. Przygotowanie i organizowanie schronów;4. Obsługę środków zaciemnienia;5. Ratownictwo;6. Służby medyczne, włączając w to pierwszą

Czytaj więcej »