Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Formacje Obrony Cywilnej

Formacje Obrony Cywilnej

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

Tworzy się:

– formacje obrony cywilnej ratownictwa ogólnego

– formacje obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych

W czasie pokoju formacje obrony cywilnej nie są w pełni rozwinięte. Gotowość do działania będą osiągały sukcesywnie, z chwilą ogłoszenia wyższych stanów gotowości obronnej (w czasie od kilku do kilkunastu godzin). Czynności, obowiązki, harmonogramy i sposoby przeprowadzania tych operacji określają zarządzenia i wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Czasy osiągania gotowości przez formacje OC.

Formacje obrony cywilnej osiągają pełną gotowość do działania przez rozwinięcie w rejonach formowania, wydanie sprzętu i wyposażenia członkom formacji oraz osiągnięcie gotowości do wykonania określonych zadań w czasie:

Bezpośrednio ze stałej gotowości do działania

Przez zakładowe formacje obrony cywilnej

 • w godz. pracy w ciągu 8-12 godz.
 • po godz. pracy w ciągu 12-24 godz.

Przez terenowe formacje obrony cywilnej

 • w ciągu 12-24 godz.

Po zrealizowaniu przedsięwzięć podwyższonej gotowości do działania

Przez zakładowe formacje obrony cywilnej

 • w godz. pracy w ciągu 4-6 godz.
 • po godz. pracy w ciągu 8-16 godz.

Przez terenowe formacje obrony cywilnej

 • w ciągu 8-12 godz.

Formacje obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości są zobowiązane do utrzymania nie mniej niż 50% stanów osobowych w gotowości do działania w czasie 4-6 godzin od przekazania sygnału.

Pełną gotowość do działania formacje obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości  osiągają przez rozwinięcie w rejonie formowania z zapewnieniem minimum 90%  ukompletowania w czasie 12-16 godz.

Formacjami obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych są oddziały i pododdziały (kompanie, plutony i drużyny):

 • Pierwszej pomocy medycznej;
 • Likwidacji skażeń;
 • Ratownictwa budowlanego;
 • Ratownictwa komunikacyjnego;
 • Ratownictwa energetycznego;
 • Przeciwpożarowe;
 • Porządkowo-ochronne;
 • Łączności;
 • Zaopatrzenia;
 • Wykrywania i alarmowania;
 • Ochrony płodów rolnych;
 • Ochrony produktów żywnościowych,
 • Ochrony zwierząt gospodarczych i pasz;
 • Ratownictwa chemicznego;
 • Ratownictwa przeciwpowodziowego;
 • Budowy i odbudowy awaryjnych ujęć wody.

Tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej obejmuje:

 • Opracowanie zarządzenia powołującego formacje obrony cywilnej;
 • Powołanie formacji obrony cywilnej;
 • Nadanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych;
 • Wyposażenie w niezbędny sprzęt i materiały;
 • Opracowanie planów działania dla poszczególnych formacji obrony cywilnej w formie graficznej i opisowej;
 • Prowadzenie cyklicznych szkoleń i ćwiczeń członków formacji obrony cywilnej.

Informacja o pomocy w wypełnieniu wniosków o dopłaty bezpośrednie za pomocą aplikacji e-wniosek Plus w 2023 r.

Wnioski o przyznanie płatności na 2023 r. można składać wyłącznie przez Internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Chcąc skorzystać z pomocy w wypełnianiu wniosków należy: Przygotować login i hasło lub następujące dane:a) nr identyfikacyjny gospodarstwa,b) kwota ostatniego przelewu z ARiMR z 2022 r.c)

Czytaj więcej »

Formacje Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Formacje Obrony Cywilnej Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub

Czytaj więcej »

Prawo Krajowe

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Prawo Krajowe Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25

Czytaj więcej »

System alarmowy Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / System alarmowy obrony cywilnej Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej (a także zarządzania kryzysowego) jest organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności, który ma ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza

Czytaj więcej »

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Piątnica

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Piątnica Jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Gminy Piątnica. Obowiązek

Czytaj więcej »

Obrona Cywilna

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:1. Służbę ostrzegawczą;2. Ewakuację;3. Przygotowanie i organizowanie schronów;4. Obsługę środków zaciemnienia;5. Ratownictwo;6. Służby medyczne, włączając w to pierwszą

Czytaj więcej »