Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

System alarmowy Obrony Cywilnej

System alarmowy obrony cywilnej

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej (a także zarządzania kryzysowego) jest organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności, który ma ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii przewodowej oraz zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłośniającymi, itp.).

Alarm – sygnał z dowolnego źródła o wykryciu skażenia, wystąpienia  sytuacji kryzysowej na skutek katastrofy naturalnej lub technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego  lub wojny.

Alarmowanie – działania  w celu natychmiastowego przekazania sygnału do władz, służb i do ludności na danym terenie informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu, wystąpieniu sytuacji kryzysowej na skutek katastrofy naturalnej lub technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny.

Powiadamianie – przekazanie przy użyciu dostępnych środków, informacji w celu  zaalarmowania właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz poinformowania o sposobie postępowania w danym przypadku.

Sygnały alarmowe

Dźwięk sygnału alarmowego:

NUMERY ALARMOWE

Pamiętaj!

112 – ogólny numer alarmowy

997 – Policja

998 – Straż Pożarna

999  – Pogotowie ratunkowe

Inne numery alarmowe

987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

991 – Pogotowie Elektroenergetyczne

992 – Pogotowie Gazowe

993 – Pogotowie Ciepłownicze

994 – Pogotowie Wodno- Kanalizacyjne

Informacja o pomocy w wypełnieniu wniosków o dopłaty bezpośrednie za pomocą aplikacji e-wniosek Plus w 2023 r.

Wnioski o przyznanie płatności na 2023 r. można składać wyłącznie przez Internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Chcąc skorzystać z pomocy w wypełnianiu wniosków należy: Przygotować login i hasło lub następujące dane:a) nr identyfikacyjny gospodarstwa,b) kwota ostatniego przelewu z ARiMR z 2022 r.c)

Czytaj więcej »

Zadania Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Zadania Obrony Cywilnej Wykrywanie zagrożeń, w tym oznaczanie stref niebezpiecznych oraz ostrzeganie i alarmowanie. Organizowanie ewakuacji ludności. Przygotowanie i utrzymanie budowli ochronnych. Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych. Udzielanie

Czytaj więcej »

Formacje Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Formacje Obrony Cywilnej Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub

Czytaj więcej »

Prawo Krajowe

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Prawo Krajowe Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25

Czytaj więcej »

System alarmowy Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / System alarmowy obrony cywilnej Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej (a także zarządzania kryzysowego) jest organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności, który ma ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza

Czytaj więcej »

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Piątnica

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Piątnica Jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Gminy Piątnica. Obowiązek

Czytaj więcej »