Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Fundusz sołecki

/ / FUNDUSZ SOŁECKI / /

Mieszkańcu decyduj o miejscu, w którym mieszkasz! Przyjdź na spotkanie sołeckie!

Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.), która weszła w życie 20 marca 2014 r. zastępując Ustawę
o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.), która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku.

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

  • służyć poprawie życia mieszkańców
  • należeć do zadań własnych gminy
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Należy zaznaczyć, że o tym na co mają iść środki z Funduszu sołeckiego decydują wyłącznie mieszkańcy. Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.

Kalendarz spotkań w sprawie FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dokumenty do pobrania

Fundusz sołecki – czym jest?

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego.

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.