Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Standardy Obsługi Inwestora

/ / STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA / /

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP realizuje projekt pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, w którym Gmina Piątnica jest jednym z 60 uczestników projektu.

Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

Projekt jest realizowany w ramach umowy nr POWR.02.18.00-00-0007/19 zawartej w dniu 3 marca 2020 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Podlaskiego.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Projekt jest adresowany do Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego. Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu inwestycji pozwalających na generowanie nowych miejsc pracy oraz doskonalenie standardów obsługi inwestorów służących wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego województwa podlaskiego.

CELE PROJEKTU: uzyskane wsparcie przyczyni się do wymiany doświadczeń, udoskonalenia kompetencji kadr w zakresie rozwiązań poprawiających efektywność obsługi inwestora oraz usprawnienia procesu współpracy pomiędzy województwem a JST wdrażającymi projekt. Wykonane w projekcie zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych wzbogacą oferty inwestycyjne JST. Wdrożenie standardów wpłynie pozytywnie na wizerunek JST w odbiorze zewnętrznym, co w następstwie zwiększy ich atrakcyjność jako miejsc do lokowania inwestycji. W efekcie wdrożenia standardów określonych w projekcie JST będą zapewniały wysoki poziom obsługi inwestorów zainteresowanych realizacją inwestycji na terenie województwa podlaskiego.

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w samorządach województwa podlaskiego”, do udziału w Projekcie zakwalifikowane zostały następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego:

 1. Gmina miejska Augustów
 2. Gmina wiejska Augustów
 3. Gmina wiejska Bargłów Kościelny
 4. Gmina wiejska Białowieża
 5. Gmina miejska Bielsk Podlaski
 6. Gmina wiejska Boćki
 7. Gmina miejska Choroszcz
 8. Gmina miejska Ciechanowiec
 9. Gmina wiejska Czeremcha
 10. Gmina miejska Czyżew
 11. Gmina miejska Dąbrowa Białostocka
 12. Gmina wiejska Dobrzyniewo Duże
 13. Gmina miejska Drohiczyn
 14. Gmina wiejska Dziadkowice
 15. Gmina wiejska Filipów
 16. Gmina wiejska Giby
 17. Gmina miejska Goniądz
 18. Gmina wiejska Grabowo
 19. Gmina miejska Grajewo
 20. Gmina wiejska Grajewo
 21. Gmina miejska Hajnówka
 22. Gmina wiejska Hajnówka
 23. Gmina miejska Jedwabne
 24. Gmina wiejska Juchnowiec Kościelny
 25. Gmina miejska Kolno
 26. Gmina wiejska Kołaki Kościelne
 27. Gmina wiejska Krasnopol
 28. Gmina miejska Lipsk
 29. Gmina miejska Łapy
 30. Gmina miejska Michałowo
 31. Gmina wiejska Mielnik
 32. Gmina wiejska Milejczyce
 33. Gmina miejska Mońki
 34. Gmina wiejska Narewka
 35. Gmina wiejska Orla
 36. Gmina wiejska Perlejewo
 37. Gmina wiejska Piątnica
 38. Powiat grajewski
 39. Powiat moniecki
 40. Gmina wiejska Przerośl
 41. Gmina wiejska Rutki
 42. Gmina miejska Sejny
 43. Gmina wiejska Sidra
 44. Gmina miejska Siemiatycze
 45. Gmina wiejska Sokoły
 46. Gmina miejska Sokółka
 47. Gmina miejska Stawiski
 48. Gmina miejska Suchowola
 49. Gmina miejska Supraśl
 50. Gmina wiejska Suwałki
 51. Miasto Suwałki
 52. Gmina miejska Szczuczyn
 53. Gmina wiejska Szumowo
 54. Gmina wiejska Turośń Kościelna
 55. Gmina miejska Tykocin
 56. Gmina miejska Wasilków
 57. Gmina wiejska Wąsosz
 58. Gmina wiejska Wysokie Mazowieckie
 59. Gmina miejska Zambrów
 60. Gmina wiejska Zambrów

Projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

OFERTA INWESTYCYJNA

Urząd Gminy Piątnica ma przyjemność zaproponować Państwu przegląd oferty inwestycyjnej z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-handlową.

Gmina Piątnica położona jest we wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Sąsiaduje z gminami: od północy – Mały Płock, Stawiski i Jedwabne, od wschodu – Wizna, od południa i zachodu – miasto Łomża i gmina wiejska Łomża. Gmina położona jest w obrębie Wysoczyzny Kolneńskiej oraz Doliny Dolnej Narwi, stanowiącej część makroregionu niziny północno-mazowieckiej. Południowa część obszaru gminy położona w dolinie rzeki Narwi i wchodzi w skład obszaru Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi oraz jego strefy ochronnej. Na terenie parku znajduje się rezerwat przyrody „Kalinowo”. Natomiast południowo-zachodnia część obszaru gminy położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi.

Obszar Gminy obejmuje powierzchnię 21.869 ha, zamieszkiwaną przez mieszkańców, rozproszonych w 44 miejscowościach. Gmina Piątnica jest jedną z dziewięciu gmin powiatu łomżyńskiego. Jest gminą największą, zarówno pod względem powierzchni (zajmuje obszar 218,69 km² – przy średniej powiatu 150,44 km², co stanowi 16,2% powierzchni powiatu łomżyńskiego oraz 1,08% powierzchni województwa podlaskiego), jak i zamieszkującej ją ludności (w liczbie 10.736 osób – w powiecie 51.860 osób). Charakteryzuje się ona najwyższym wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i średnim w województwie (49 osób na km2 wobec 38 – w powiecie i 59 – w województwie). Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (blisko 75%). Wśród tych użytków nieco ponad 76% stanowią grunty orne.

Mając na uwadze atuty GMINY PIĄTNICA przygotowaliśmy dla Państwa ofertę inwestycyjną dla ludzi biznesu – potencjalnych inwestorów, którzy uruchomią przedsiębiorstwa, przede wszystkim w branży usługowej, spożywczej.

Z uwagi, iż gmina nie posiada własnych terenów inwestycyjnych, zainteresowanych inwestorów prosimy o kontakt z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Piątnica.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Modzelewska

Tel.: 086 215 21 76, email: k.modzelewska@gminapiatnica.pl

 

Zdjęcia lotnicze oraz panoramy sferyczne terenów inwestycyjnych zostały wykonane w ramach projektu POWR.0218.00-00-0007/19 „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.18. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.