phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Wyszukuj

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PIĄTNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PIĄTNICA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2018

§ 1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 573.);
2) Programie rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”;
3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Piątnica;
4) Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Piątnica;
5) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Piątnica;
6) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Piątnica;
7) dotacjach – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;
8) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;
9) Komisji – rozumie się przez to Komisję konkursową ds. rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Piątnica w 2018 roku.

§ 2. Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego ukierunkowanymi na stworzenie warunków do rozwoju inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.

§ 3. Celami szczegółowymi Programu są:
1) wzmacnianie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości życia wspólnoty mieszkańców poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe ich działań, na zasadach określonych ustawą;
2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
3) integracja środowisk lokalnych;
4) rozwijanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności;
5) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy;
6) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego.

§ 4. Współpraca Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:
1) jawności;
2) uczciwej konkurencji;
3) efektywności;
4) partnerstwa;
5) suwerenności stron;
6) pomocniczości.

§ 5. Przedmiotowy zakres współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 4 ustawy, w szczególności w zakresie zadań własnych samorządu, realizowanych odpowiednio do zakresu ustawowego i terytorialnego działania Gminy.

§ 6. Gmina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego prowadzi współpracę w zakresie realizacji zadań publicznych przede wszystkim w formie:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie oraz w oparciu o zasady działania komisji konkursowej, określone w § 14 i § 15 Programu;
2) zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy;
3) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
4) konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
5) udzielania informacji o istnieniu innych źródeł finansowania a zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji;
6) tworzenia, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli samorządu terytorialnego i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów;
7) zawierania umów partnerskich określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, 1475.);
8) inicjowania lub współorganizowania szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych;
9) promocji działalności organizacji pozarządowych poprzez umożliwienie im publikowania istotnych wiadomości, komunikatów na stronie internetowej Gminy.

§ 7. Gmina Piątnica może prowadzić współpracę z organizacjami pozarządowymi w szczególności przy realizacji następujących zadań priorytetowych:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,
b) wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego,
c) organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych,
d) uczestnictwo w zawodach, imprezach sportowych lub rekreacyjnych;
2) kultury i sztuki:
a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piątnica,
b) wspieranie działań promujących dziedzictwo kulturowe Gminy,
c) wspieranie organizacji imprez kulturalnych odbywających się na terenie Gminy Piątnica;
3) promocji zdrowia i pomocy społecznej:
a) organizacja spotkań oraz prowadzenie akcji propagujących i edukujących społeczeństwo w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
c) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
4) prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży:
a) wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień,
b) wspieranie zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piątnica,
c) organizacja zajęć profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców Gminy,
d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem,
e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie alkoholizmowi i narkomanii;
5) Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Piątnica.

§ 8. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 9. 1. Po uchwaleniu Programu Gmina Piątnica zleca na podstawie przepisów ustawy realizację zadań publicznych.
2. Zlecanie zadań publicznych, tj. powierzanie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinasowanie jego wykonania, odbywa się w miarę posiadanych środków w budżecie gminy.
3. Zlecanie przez Gminę realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym - na podstawie art. 19a ustawy, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
4. Podmioty realizują określone cele i stosują zasady współpracy.
5. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłoszone Wójtowi i wykorzystywane do usprawniania bieżącej współpracy.
6. Realizację programu koordynuje pracownik Urzędu merytorycznie odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
7. Program realizowany jest przez: Radę, Wójta, Urząd oraz jednostki organizacyjne Gminy.

§ 10. Wysokość środków planowanych na realizację Programu w roku 2018 to kwota 90 000,00 zł, przy czym ostateczna kwota przeznaczona na realizację zadań będzie znana po wejściu w życie uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2018.

§ 11. Za realizację Programu ze strony Gminy odpowiadają:
1) Rada - w zakresie wyznaczenia przedmiotu i form współpracy oraz przydzielania środków finansowych na realizację Programu w budżecie Gminy;
2) Wójt - w zakresie wykonania uchwały Rady w sprawie uchwalenia programu, w tym w szczególności wyboru podmiotów, którym zleca się zadania publiczne, ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, zawierania stosownych umów z określeniem wysokości dotacji oraz kontroli wykonywania zadań i wykorzystywania dotacji;
3) Urząd - w zakresie bieżącej realizacji Programu;
4) jednostki organizacyjne Gminy – w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi przy bieżącej realizacji zadań.

§ 12. 1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania powierzonego lub wspieranego organizacji pozarządowej oraz oceny realizacji programu na zasadach określonych w ustawie.
2. Mierniki efektywności programu są oparte na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
2) liczby ofert złożonych przez podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych;
3) liczby podmiotów, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert;
4) liczby wniosków o realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty w ramach inicjatywy lokalnej;
5) liczby podmiotów, które otrzymały środki, dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych;
6) wysokości środków finansowych przekazanych podmiotom na realizację zadań publicznych w roku 2018.
3. Wójt składa Radzie sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2018, przygotowane przez pracownika Urzędu merytorycznie odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi, w terminie do dnia 31 maja 2019 roku oraz umieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 13. Sposób tworzenia Programu:
1) opracowanie projektu Programu przez pracownika Urzędu merytorycznie odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi;
2) poddanie konsultacjom projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, zgodnie z wymogami uchwały Nr 234/XLI/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 278, poz. 3514);
3) skierowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, pod obrady Rady Gminy Piątnica.

§ 14. 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty złożone w drodze otwartego konkursu na realizację zadań publicznych.
2. Komisja powoływana jest zarządzeniem Wójta, w którym zostają również określone funkcje poszczególnych członków Komisji.
3. Reprezentanta na członka komisji konkursowych organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zgłaszają Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
4. W przypadku nie zgłoszenia reprezentanta przez organizacje lub braku stawiennictwa wskazanej osoby, komisja działa w składzie przedstawicieli organu wykonawczego Gminy.

§ 15. 1. Komisja konkursowa przy opiniowaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
6) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
2. Prace komisji są protokołowane. Protokół niezwłocznie przekazywany jest Wójtowi, który na jego podstawie decyduje o wyborze najkorzystniejszych ofert i określa kwoty dotacji przyznanych organizacjom na realizację zadań.

§ 16. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

§ 17. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem stosuje się przepisy ustawy.

 

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020